Godkjenning og finansiering av forskingsprosjekt

Om godkjenning og finansiering

Formell etisk godkjenning

Alle medisinske og helsefaglege forskingsprosjekt skal søke regional etisk komite (REK) FØR oppstart av prosjektet. I tillegg kan berre REK innvilge unntak frå teieplikta (og td. dersom ein ynskjer å bruke opplysingar der deltakarar ikkje har samtykka til prosjektet).

Nytt etter innføring av GDPR i personopplysingslova (frå 1 juli 18) er at REK ikkje kan godkjenne bruk av persondata; men dei kan rådgje. Lenke til REK: : https://helseforskning.etikkom.no/.

Formell godkjenning til å behandle personopplysningar

Eit forskingsprosjekt kan involvere eller ikkje involvere personopplysingar. Ein må få godkjenning for å handtere personopplysingar i prosjekt frå internt personvernombod (eProtokoll-søknad). Det skal ikkje lengre søkast til datatilsynet.

Ein skal i søknadsprosessen ha vurdert og drøfta saman med IKT tryggleiksleiar i Helse Førde om korleis ein ivaretek tryggleik i høve til helsedata, persondata, etikk og informasjonssikring (Databehandlingsplan). Planen skal også inkludere kva ein skal gjere med data når prosjektet er avslutta.

Prosjekt utan personopplysingar er ikkje så strengt kontrollerte som prosjekt med personopplysingar.  Sjekk NSD si sjekkliste for å teste at du ikkje er borte i persondata. https://meldeskjema.nsd.no/test/. Dersom du er usikker: kontakt alltid personvernombod.

Eit prosjekt som involverer persopplysingar kan vere med eller utan helseopplysingar. All bruk av persondata SKAL meldast til personvernombodet i Helse-Førde på elektronisk skjema (eProtokoll).

Formell forankring i føretaket

Utfylt «SJEKKLISTE FOR FORSKINGSPROSJEKT I HELSE FØRDE» skal godkjennast av Senter for helseforsking OG signerast av klinikkdirektør FØR oppstart. KUN klinikkdirektør kan gje klarsignal for at prosjektet kan starte. Signert skjema skal lagrast i saksarkivet til føretaket. Prosjektleiar skal utføre arkivering.

Tilgang til å hente ut opplysningar frå elektronisk journal

Dersom det skal nyttast/utleverast opplysingar frå elektronisk journal (EPJ) i Helse Førde skal søknad sendast og godkjennast av fagdirektør. Eige søknadsskjema.

Opprette sikker lagring av data

For å behandle data elektronisk skal ein konsultere HelseVest-IKT (HV-IKT), og søke dei om sikkert lagringsområde. HV-IKT er databehandlar, og det må skrivast avtale med dei (databehandlaravtale).

Dokumentasjon i CRISTIN

Prosjektleiar skal sikre at prosjektet er dokumentert i CRISTIN ved oppstart (dette skjer automatisk for REK-godkjente prosjekt): http://www.cristin.no/.

Særlege reglar for nokre typar prosjekt

Ver OBS på at det er nokre tilleggsreglar for prosjekt av typane

 • Legemiddelprosjekt/kliniske studiar
 • Multisenterstudiar eller prosjekt med ekstern prosjektleiing
 • Studentprosjekt

Legg særleg merke til at dersom prosjektet involverer personar som ikkje er tilsett ved Helse Førde, MÅ desse personane fylle ut eit spesifikt skjema for dette. Dette skal også arkiverast.

HUGSELISTE FOR STUDENTPROSJEKT

 • Prosjektskisse skal vere utarbeida og godkjent av rettleiar.
 • Studentoppgåver som skal forhandsgodkjennast etter helseforskingslova skal søke REK.
 • Rettleiar eller ekstern prosjektleiar er ansvarleg for å sende søknad.
 • Ver ute i god tid med søknad til REK og personvernombod i Helse Førde (eProtokoll).
 • Evt. informasjonsskriv og samtykkeskjema skal utarbeidast og sendast saman med søknad om forhandsgodkjenning.
 • Klargjer lagring av data på sikkert område. HV-IKT eller td. forskingsserver på HVL.
 • Behandling av helseopplysingar, inkludert innsamling, registrering, samanstilling, analyse, utlevering og lagring, kan først starte når det føreligg godkjenning frå REK.
 • Hugs søknad til fagdirektør i Helse Førde dersom prosjektet involverer uttrekk frå journal.
 • Samarbeidsavtale mellom Helse Førde og utdanningsinstans.
 • Dokumentering i saksarkivet til utdanningsinstansen samt i Helse-Førde. Kontaktperson i Helse Førde er ansvarleg for arkivering.


Finansiering

Finansiering kan søkast om frå ulike stader. Søknader og godkjenningar skal arkiverast i saksarkivet til føretaket. Økonomiansvarleg for forsking i Helse-Førde SKAL i tillegg bli orientert om godkjente prosjekt, og ein skal få eit eige prosjektnummer.

OVERSIKT OVER MOGLEGE FINANSIERINGSVEGAR TIL FORSKINGSPROSJEKT
(lista er ikkje fullstendig)

INTERNT
Det er viktig å forankre prosjektet i avdeling og klinikk. Det kan finnast moglegheit for finansiering frå avdeling/klinikk til prosjekt, men det er svært sjeldan at det finst rom for det. Helse Førde har årlege utlysingar av opne midlar til prosjekt, inkludert stimuleringsstipend for PhD. Forskingsgruppene i Helse Førde, leia av Christian Moltu og John-Roger Andersen, har også høve til å støtte prosjekt med stimuleringsmidlar.

EKSTERNT

 • Helse-Vest: Har årlege utlysingar av opne midlar til forsking, inkludert PhD og Post.doc-stipend. Søknadsfrist: 15 september. https://helse-vest.no/vart-oppdrag/vare-hovudoppgaver/forsking/forskingsmidlar.
 • Norges forskningsråd: Har fleire utlysningar kvart år innanfor ulik tematikk. Gå inn og sjå på utlysingslista på https://www.forskningsradet.no/utlysninger/. Hovudfristane til prosjekt innan helse er på våren (april-juni).
 • Extrastiftelsen: https://www.extrastiftelsen.no/. ExtraStiftelsen har fleire søknadsfristar for totalt fem ordningar: Helse vår og ExtraExpress (15 mars), forsking (1 juni), helse haust og ExtraExpress (15 september). Hugs at ein her må søke gjennom godkjente frivillige organisasjonar og at dei ofte har eigne søknadsfristar i god tid før Ekstrastiftelsen sine fristar.

Andre aktuelle ordningar dersom du har forskingskompetanse og solid forskingserfaring:

 • EU: Horizon 2020 og European research council
 • Det finst også ei rekke ordningar frå Innovasjon Norge og Norges forskningsråd for innovasjonsprosjekt.
 • Det kan også vere ein lur ide å sjekke om det finst «spissa legat» som går på akkurat det du held på med (http://www.legatsiden.no/omsiden.htm og legathåndboken).

Sjekkliste

Last ned sjekkliste her

Grønt lys

Når klinikkdirektør har signert «sjekkliste for forskingsprosjekt i Helse Førde» og alle dokument er arkivert av prosjektleiar i saksarkivet har prosjektet GRØNT LYS for å fortsetje.

Grønt lys


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.