Framgangsmåte for forsking i Helse Førde

Her vil du som har lyst å starte med forsking, eller er i gang med forskingsprosjekt, finne nyttig informasjon for ein forskingsprosess. Informasjonen er også til prosjektmedarbeidarar, til dei overordna ansvarlege for forsking i Helse Førde, for dei som utøvar støttefunksjonar, og for samarbeidspartar i forsking.

Nedanfor vil du finne informasjon om søknader som må sendast, godkjenningar som må vere på plass, nyttige råd og retningslinjer i Helse Førde for ulike delar av eit forskingsprosjekt. For meir detaljar viser vi til internkontrollsystemet for forsking i Helse-Førde.

Definisjon av forsking

Retningslinjene som står på desse sidene er for forskingsprosjekt. Nokre gangar kan det vere vanskeleg å skilje mellom forsking og kvalitetsarbeid. Nokre retningslinjer vil vere felles for alle prosjekt og nokre vil vere spesifikke for forsking.

Forsking vert her definert som verksemd av original karakter som vert utført med vitskapleg metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap, inkludert kunnskap om mennesket, kultur og samfunn. Verksemda skal ha definerte mål, ha ein plan og vere systematisk.

Forsking i helseføretaka kan vere medisinsk og helsefagleg forsking slik denne er definert av helseforskingslova, eller annan type forsking.   

Helseforskingslova skil mellom forsking og kvalitetsforbetring/-sikring.

Kvalitetssikring vert definert som prosjekt, undersøkingar, evalueringar, journalgjennomgang og liknande, der formålet er å forbetre kvaliteten på den lokale behandlinga/den lokale helsetenesta eller evaluere den lokale behandlingsstrategien/tenestetilbodet mot etablerte standardar, samtidig som pasientane følgjer vanlege rutinar/tenestetilbod i avdelinga. (lånt frå SUS si kvalitetshandbok). Kvalitetsforbetring handlar om systematisk og kontinuerlig forbetring av kvaliteten i tenesta. Måling av kvalitet er eit viktig verkemiddel i kvalitetsforbetringsarbeidet.

Innovasjon er ei ny vare, ei ny teneste, ein ny produksjonsprosess, anvending eller organisasjonsform som er lansert i marknaden eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdiar. Eit innovasjonsprosjekt kan vere forsking eller kvalitetsforbetring/-sikring avhengig av innhaldet og framgangsmåten i prosjektet.

 
 Fann du det du leita etter?