Forsking og utvikling

Forsking er ei av dei fire hovudoppgåvene til sjukehuset, saman med pasientbehandling, utdanning og opplæring av pasientar og pårørande.

Kliniske studier
Framgangsmåte for forsking i Helse Førde

​Aktive forskingsmiljø bidreg til å styrkje kvaliteten på behandlingstilbodet. Forsking er difor tett integrert med den kliniske delen av verksemda og eit viktig satsingsområde for Helse Førde HF.

Helseføretaka skal også ha ein naturleg plass i innovasjonsarbeid. Innovasjon i helsesektoren handlar om å utvikle og innføre nye og betre produkt og teneste. Slik sett kan innovasjon gi auka kvalitet og auka effektivitet i helsetenesta. 

Forskingsaktivitet: Senter for helseforsking - Helseatlas - Fjordomics - NORSE -

Forsking i Helse Førde er organisert i Senter for Helseforsking.

Senter for Helseforsking

Dette er eit samarbeid mellom Helse Førde og Høgskulen på Vestlandslandet.

Vi har fire tematiske forskargrupper.

 • Folkehelse, livsstil og overvekt
 • Psykisk helse og rus
 • Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg
 • Samhandling og kvalitet i helsetenestene

Andre aktuelle prosjekt:

Helseatlas

Helseatlastenesta skal gi betre kunnskap om bruk og variasjon av helsetenester. Atlastenesta skal presentere omfang, ulikskapar og utviklingstrendar i bruk av helsetenester fordelt på ulike geografiske område. Eitt av hovudmåla for helsetenestene i Noreg er at tenestene skal vere likeverdige og tilgjengelege for pasientane uavhengig av kvar dei bur. Store variasjonar i bruk av helsetenester, mellom ulike deler av landet, er ikkje ønskjeleg dersom sjukdomsfordelinga er lik.

Helse Førde publiserte i desember 2018 «Helseatlas i ortopedi for Noreg. Bruk av helsetenester innan ortopedi 2012 – 2016». Helseatlaset er publisert på www.helseatlas.no saman med helseatlas innan andre område.

Sjå omtale av publiseringa og videolink frå lanseringa av Helseatlas i ortopedi her.

Prosjektgruppa helseatlas

HEIDER TIL PROSJEKTGRUPPA: Dei har gjort nybrottsarbeid i Helse Førde med lanseringa av det første nasjonale helseatlaset frå føretaket. Frå venstre: Haji Kedir Bedane, Maria Holsen, fagdirektør Baard-Christan Schem i Helse Vest, prosjektleiar Marte Bale, Knut Ivar Osvoll og Jofrid Vårdal Aksnes.

Oppgåva med å utvikle ei nasjonal helseatlasteneste i Noreg er lagt til Helse Førde og Senter for klinisk dokumentasjon- og evaluering (SKDE). Helseatlastenesta i Helse Førde er ein del av Seksjon for forsking og innovasjon i Fag- og utviklingsavdelinga, og har fem tilsette. Arbeidsstad er Førdegården.

Kontaktinformasjon Helseatlas:
Marte Bale, koordinator. Telefon 971 25 969. E-post.
Jofrid Vårdal Aksnes, statistikar. Telefon 57 83 16 80. E-post.
Knut Ivar Osvoll, analytikar og IKT rådgjevar. Telefon 57 83 97 62 / 900 72 542. E-post.
Maria Holsen, lege/PhD/seniorrådgjevar. Telefon 57 83 16 79/407 68 635. E-post.
Haji Kedir Bedane, biostatistikar/seniorrådgjevar, telefon 57 83 16 78, E-post.


Fjordomics

Fjordomics er eit prosjekt som byggjer på forsking utført i samarbeid med mellom andre Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Metodane nytta i Fjordomics kombinerar avansert instrumentering og matematisk fleirvariabel analyse. I første omgang skal teknologien brukast i medisinsk forsking, men på lenger sikt har teknologien potensiale for rutinemessig bruk innan forebyggjing, diagnose, behandlingsval og resultatvurdering av sjukdomsbehandling. Teknologien gir medisinsk personell raskare, meir presise og langt meir informasjonsrike analysar enn det som er mogleg med tradisjonelle metodar. Dette gir eit objektivt og meir samansett bilde av eksisterande sjukdom og gjer det mogleg for å syna eit utviklingsforløp med stor grad av presisjon.

Fjordomics fokuserar på analyse av blod i relasjon til livsstilsrelaterte sjukdomar, men metodane er generelle og kan brukast i andre sektorar av helsetenesta og på anna biologisk materiale enn blod.

NORSE

NORSE er eit elektronisk sjølvrapporteringssystem der pasientar melder frå om korleis dei har det over 17 dimensjonar av psykisk helse. Behandlar og pasient får tilgang på avansert informasjon om mønster i pasienten sin tilstand. Dette støttar val i behandlingsprosessar.

I tillegg er fleire forskarar i Helse Førde knytt til andre grupper og prosjekt. For oversikt sjå Cristin (Current Research Information System in Norway):

Vitskaplege publikasjonar frå Helse Førde (2014-2017)Forskarar i Helse FørdeProsjekt

Forskingsrutinar

Her finn du Helse Førde sitt internkontrollsystem forsking og retningslinjer for medisinsk og helsefagleg forsking. Internkontrollsystemet for forsking er utarbeida som eit samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen og tilpassa Helse Førde si verksemd.
Retningslinjene i internkontrollsystemet skal være praktiske hjelpemiddel for forskarar til å planlegge og gjennomføre forskingsprosjekt i tråd med god og etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forsking.

Les meir: Handbok Helse Førde

Innovasjon

Det er nytt at helseføretaka også skal ha ein naturleg plass i innovasjonsarbeidet. Innovasjon i helsesektoren er definert slik: Utvikling av ei ny eller forbetra vare, teneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som utgjer eit konsept som kan brukast på nytt. Innovasjon er viktig for å auke den offentlege verdiskapinga gjennom betre kvalitet og kostnadseffektivitet. Slik sett kan innovasjon gi auka kvalitet og auka effektivitet også i helsetenesta. 

I Helse Vest vil idear som har størst nytte for pasientar, pårørande og tilsette bli prioritert. Om du har pasienterfaring, er tilsett, pårørande, samarbeidspartnar eller representant frå næringslivet, er du velkomen til å dele ideen din med oss. Vi vil følgje opp forslaget ditt og gje deg ei rask tilbakemelding.

 • Rukan, Gro
  Prosjektleiar innovasjon/forretningsutviklar helse.
  Mobil 913 21 392 / e-post

Det finnast idémottak i alle helseføretaka i Helse Vest. Du kan sende ideen din direkte til Helse Førde her:

Idèportalen

Strategi for forsking og innovasjon

Forskingsstrategi i Helse Førde HF (pdf)Forskingsstrategi i Helse Vest (pdf)Innovasjonsstrategi i Helse Vest (pdf)

Årsrapport

Årsrapporten viser oversikt over forskingsaktiviteten i Helse Førde HF som publikasjonar og avdagde doktorgrader.

Årsrapport Helse Førde 2016 (pdf)

Årsrapport til satsingane

Folkehelse, livsstil og overvekt (pdf)Psykisk helse og rus (pdf)

Kontakt oss

 • Mjanger, Guro
  • Seksjonsleiar Senter for helseforsking. Mobil 992 58 047/ e-post
 • Solheim, Marit Eva
  • Forskingsleiar. Mobil: 400 46 114 / e-post
 • Rukan, Gro
  • Innovasjon/forretningsutviklar helse. Mobil 913 21 392 / e-post
 • Andersen, John Roger
  • Forskingskoordinator. Mobil 482 78 186 / e-post
 • Resaland, Geir Kåre
  • Forskingskoordinator. Mobil 416 21 333 / e-post
 • Wolff, Anette
  • Forskingskoordinator. Mobil 916 23 378/ e-post
 • Myklebust, Marianne Schiefloe
  • Forskingskoordinator. Mobil 986 64 325 / e-post


Nasjonal forsknings- og innovasjonsrapport

 • foto. To ansatte fester hodestativ på pasient.
  21.05.2019 Helse Bergen
  Alt som piper er ikke astma

  Strupen spiller en betydelig større rolle ved pusteproblemer under anstrengelse enn tidligere antatt. Økt kunnskap om dette vil gi færre feildiagnoser og forebygge inaktivitet blant barn og unge.

 • 04.06.2020 Helse Nord RHF
  Bruker kunstig intelligens for å øke pasientsikkerheten

  Da en ny metode for å bedre pasientsikkerheten ble rullet ut i alle landets sykehus for ni år siden, valgte Nordlandssykehuset i Bodø å ta metoden enda et steg videre.

 • Martine Kajander og Ingelin Testad. Foto.
  22.05.2019 Helse Stavanger
  Demensskole øker livskvaliteten

  Hva skal til for at personer med demens kan leve best mulig med sykdommen? Å sette seg på skolebenken kan ha god effekt, viser en studie ved Stavanger universitetssjukehus.

 • Klinisk kommunikasjon
  22.05.2019 Akershus universitetssykehus
  Forskning på gode vaner endrer spesialisthelsetjenesten

  I 2005 var det bare onkologene blant sykehusleger som hadde kommunikasjonskurs som ledd i spesialistutdanningen. Det ville Pål Gulbrandsen gjøre noe med, og hentet kommunikasjonskurset «Fire gode vaner» til Norge.

 • Anne Grethe Erlandsen mottar rapporten
  22.05.2019 Sykehuset Østfold
  Får nasjonal oppmerksomhet

  18 forskningsprosjekter er presentert i en nasjonal rapport om forskning og innovasjon i spesialisthelsetjenesten. Rapporten ble overrakt statssekretær Anne Grethe Erlandsen i går. Ett av prosjektene som vises fram, er forskningen til jordm...

 • Foto. Tre forskere sitter på laboratoriet.
  21.05.2019 Helse Bergen
  Gir håp til pasienter med autoimmune sykdommer

  Hva skjer når kroppen går til angrep på sine egne organer? Hvilke mekanismer ligger bak? Og hvorfor er det noen som utvikler slike sykdommer, og andre ikke?

 • Pasientsentrert helsetjenesteteam
  21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Gir pasienten mer makt og ansvar

  Hvordan kan vi bedre kvaliteten på tjenester for pasienter med sammensatte og langvarige behov til det beste for både pasient og helsevesen? Det var utgangspunktet for forskningen som har resultert i utviklingen av Pasientsentrert helsetjenesteteam.

 • foto. Tre ansatte tar ultralyd av en pasient i seng
  21.05.2019 Helse Bergen
  Høyt blodtrykk mer skadelig for kvinnehjertet

  Det er mer skadelig med høyt blodtrykk for kvinnehjertet enn for mannshjertet. Ny forskning skal gi bedre kunnskap om hvorfor det er slik, og hvordan hjerteskade ved høyt blodtrykk kan forebygges hos kvinner.

 • 08.06.2020 Helse Nord RHF
  Kunsten å forstå de aller minste

  Økt sosial kompetanse, styrket tidlig kognisjon, redusert foreldrestress, mindre atferdsproblemer og økt trivsel. Dette er noen av funnene strukturert veiledning av foreldre til for tidlig fødte barn har avdekket.

 • 05.06.2020 Helse Stavanger
  Liten sensor kan gjøre stor forskjell for nyfødte

  De første sekundene av våre liv er også de aller farligste. Hver dag dør 7000 nyfødte barn verden over. Nå undersøker leger ved Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Østfold om en hjerteratesensor som legges rundt magen på nyfødte, ka...

 • 22.05.2019 Sykehuset Innlandet
  Ny behandlingsmodell gir mindre uro

  Forskere ved Sykehuset Innlandet har utviklet en modell for å utrede, tolke og sette inn tiltak for personer med demens som har atferdsmessige eller psykologiske symptomer. Modellen kan erstatte bruk av medikamenter for å bedre disse symptomene.

 • Seaking
  21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Ny medisin for kalde hjerter

  Dødeligheten blant kraftig nedkjølte pasienter er høy, og hjertestans under oppvarming er en vanlig dødsårsak. Forskning på nye medikamenter kan bidra til å få ned disse tallene.

 • 29.05.2020 Helse Nord RHF
  Når løsningen ligger i tarmen

  Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Harstad drives banebrytende forskning hvor nøkkelen ligger i din og min avføring, og i landets foreløpig eneste avføringsbank.

 • Manskow og Anke
  21.05.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Pionerarbeid på de pårørende

  I dag finnes ikke noe strukturert oppfølgingsprogram for familie og pårørende etter alvorlige hodeskader ved noen av de fire traumesentrene. Dette til tross for at halvparten av de pårørende opplever økende omsorgsbelastning og redusert liv...

 • 29.05.2020 Sunnaas sykehus
  Språktrening rett hjem

  Hvert år rammer hjerneslag nærmere 12 000 mennesker i Norge. Resultatene fra studie på Sunnaas sykehus viser at intensiv språktrening via videokonferanse hjem til pasienten, som et supplement til vanlig behandling, forbedrer språkfunksjonen signifikant.

 • 03.06.2020 Vestre Viken
  Å bli mamma med bipolar lidelse

  Kvinner med bipolar lidelse og deres familier trenger tverrfaglige helsetjenester ved graviditet, fødsel og i spedbarnsperioden, for å forebygge tilbakefall og negative konsekvenser av sykdomsepisoder.

Fann du det du leita etter?