Pakkeforløp

Pakkeforløpa skal sikre at alle har lik rett til behandling, uavhengig av kor i landet ein bur. Pakkeforløpa skal gje heilskapleg behandling, sikre kontinuitet gjennom heile behandlingsløpet og sørge for samhandling og koordinerte tenester både før, under og etter pakkeforløp i spesialisthelsetenesta.

​Fem hovudmål for pakkeforløpa

 1. Auke brukarmedverknad og brukarnøgdsemd
 2. Samanhengande og koordinerte pasientforløp
 3. Unngå unødig ventetid
 4. Likeverdige tilbod til pasientar og pårørande uavhengig av kvar i landet dei bur
 5. Betre ivaretaking av somatisk helse og gode levevanar


Pakkeforløp i Helse Førde

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

I tillegg finns det tilråding for ivaretaking av somatisk helse og levevanar ved psykiske lidingar og rusmiddelproblem.

Det vil komme på plass fleire pakkeforløp, mellom anna pakkeforløp for gravide i rusbehandling, men det er ikkje fastsett datoar for desse enno.

 


Forløpskoordinatorar i Helse Førde

Psykisk helse og rus

Sønnøve Caroline Ramsfjell
Telefon:  415 30 442
Epost:  sonnove.caroline.yndestad.ramsfjell@helse-forde.no

Ellinor Kleppenes
Telefon:  415 30 437
Epost:  ellinor.kleppenes@helse-forde.no

Koordinatorane er tilgjengelege på telefon frå måndag til torsdag frå kl. 08.00 til 15.00

I feriar, møter og anna fråvær vikarierer forløpskoordinatorane for kvarandre.

Får du ikkje kontakt med koordinator, kan du ta kontakt med den avdelinga du er søkt inn i behandling til.


 


Generelt om pakkeforløp

Brukarmedverknad 

Helsepersonell skal involvere brukaren i alle avgjersler som angår han/ho. Når nokon ber om hjelp, skal dei få god informasjon om dei ulike behandlingsalternativa og tenestetilboda, slik at han/ho kan ta eit informert val om behandling og oppfølging. Brukaren skal få tilbod om å vere med på å utforme eiga tilvising til behandling og lage behandlingsplan saman med behandlar. Undervegs skal det regelmessig vurderast om tilbodet er i tråd med ønskjer og forventningar hjå pasienten.


Samhandling

Samhandling mellom spesialisthelsetenesta, kommune, fastlege og andre relevante aktørar er sentralt. Samhandlinga skal styrkast ved tilvising, undervegs og i avslutninga av eit forløp.

Ved innlegging i døgneining må kommunen varslast innan 24 timar eller så snart det let seg gjere dersom pasienten vil ha behov for oppfølging frå kommunen.


Tilvisning

Kommunen startar pakkeforløpet ved å sende ei tilvising til spesialisthelsetenesta. Tilvisande instans bør, så langt som råd, gjennomføre ei grundig kartlegging før tilvising sendast, sjå tilråding til tilviser i pakkeforløpa (helsedirektoratet.no).

Når spesialisthelsetenesta har motteke tilvisinga vert det gjort ei vurdering om pasienten har rett til helsehjelp. Alle pasientar som vert tilvist psykisk helsevern og TSB vert tilbydd pakkeforløp.

På bakgrunn av informasjonen som kjem fram i tilvisinga vert det vurdert om pasienten har rett til helsehjelp og behandling i spesialisthelsetenesta. Dersom pasienten ikkje har rett til helsehjelp vert pakkeforløpet avslutta. Dette vert registert og koda av ansvarleg på kvar avdeling. Ved mogleg avslag kan det vurderast å kalle inn pasienten til ein vurderingssamtale innan 10 dagar (vurderingsfristen).

Pasienten bør få ei fagleg grunngjeving på avslaget, samt tilråding for anna behandling eller oppfølging. Spesialisthelsetenesta bør vurdere om kommunal helseteneste kan ivareta pasienten sine behov for behandling og oppfølging. Kommunal koordinatorar bør kontaktast i høve dette.

Har pasienten rett på behandling får han/ho tilbod om pakkeforløp i spesialisthelsetenesta og vil få tildelt ein behandlar. I tida før pasient får tildelt behandlar kan ein ta kontakt med forløpskoordinator i spesialisthelsetenesta.

For pasient og pårørande

For å sikre god informasjon og dialog må tilvisar ta utgangspunkt i pasienten si beskriving av situasjonen. Tilvisar skal informere og drøfte med pasient og pårørande i høve tilvisinga, og det ligg mal for dette tilgjengeleg på helsedirektoratet.no.

Dialog og informasjon må vere tilpassa alder og språk, og det bør undersøkast om informasjonen er forstått, sjå pasient- og brukarrettigheitslova § 3-5.

Pasienten skal informerast om rett til å velje behandlingsstad.

Informasjon til pasient og eventuelt pårørande om pakkeforløp for psykisk helse og rus er tilgjengelig på helsenorge.no.


Forløpskoordinator

Eit sentralt grep for å sikre god oppfølging og grunnlause avbrot er bruk av forløpskoordinator både i spesialisthelsetenesta og kommunane. Forløpskoordinatoren skal vere med å sikre at utgreiing, behandling og oppfølging er individuelt tilpassa og utan meir ventetid enn naudsynt.

Forløpskoordinator vil vere ein viktig kontaktperson for pasienten og pårørande. Dei kan mellom anna svare på spørsmål og gje informasjon om kva som skal skje undervegs i eit pakkeforløp.


Ansvarsområder og oppgåver for forløpskoordinator i spesialisthelsetenesta

 • Vere tilgjengeleg for pasient og pårørande, samt involverte instansar fram til pasienten har fått tildelt eigen behandlar i spesialisthelsetenesta. Halde kontakt med avdelingane i samband med informasjonsflyt mellom koordinator, pasient og fastlege.
 • Ansvar for å følgje opp heile pakkeforløpet og sjå til at koding vert utført.
 • Ha det overordna ansvaret for at pakkeforløpa vert følgt.
 • Rettleie og gje generell informasjon om pakkeforløpa, ventetider, ha oversikt over avdelingar og liknande til pasientar og pårørande.
 • Samarbeide med forløpskoordinatorar i kommunane.
 • Ansvar for registrering og rapporteing av kodar til NPR (Norsk pasientregister).


For informasjon om forholdet mellom koordinator og kontaktlege, sjå rettleiar for kontaktlege i spesialisthelsetenesta.

I kvar kommune skal det vere ein eigen forløpskoordinator som har ansvar for oppfølging lokalt. Kort informasjon om pakkeforløpa og kontaktinformasjon til koordinator skal komme godt fram på kommunen si heimeside.

Forløpskoordinatorane i Helse Førde vil i løpet av 2019 setje av tid til å besøke alle avdelingane innan psykiatrisk klinikk i Helse Førde. I tillegg samarbeider dei med praksiskonsulentane (PKO) med besøk ut i kommunane i samband med opplæring og implementering av pakkeforløpa for psykisk helse og rus.


Behov for fleire pakkeforløp samtidig

Pasientar vil som hovudregel vere i eitt pakkeforløp om gongen, men unntaksvis kan pasient vere i fleire. Eksempelvis ved psykose.
Ved samtidig alvorlig psykisk liding og rusmiddelproblematikk, skal pasienten inn i pakkeforløp psykisk helse. Etter utgreiing kan det vere aktuelt med tilvising til anna pakkeforløp for behandling og oppfølging.

Ved behov for umiddelbar hjelp (ØH)

Etter ei vurdering om behov for umiddelbar hjelp (ØH) skal pasienten få tilbod om pakkeforløp, dersom det vert tilrådd behov for vidare utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta. Det er eigne fristar for ØH pasientar, sjå Helsedirektoratet.no. Under dei ulike pakkeforløpa vil det også stå informasjon om desse tilfella. 


Nyttige lenker

Helsedirektoratet si infoside om pakkeforløp for psykisk helse og rus

HelseNorge si infoside om pakkeforløp for psykisk helse og rus

 

 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.