Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Stadig fleire får kroniske sjukdommar og/eller nedsett funksjonsevne. Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire hovudoppgåver.

Dette blir avspegla både i nasjonale, regionale og lokale føringar. I Helse Førde er Lærings- og meistringssenteret tillagt ein støttefunksjon knytt til gruppebasert opplæring for alle kliniske avdelingar hos oss (samt i Florø, Lærdal og på Nordfjordeid).

Våre kurs finn du under på denne sida.

Les meir om Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Denne typen helsetenester krev brei tverrfagleg tilnærming og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og avdelingsgrenser. Ein overordna tanke bak pasientopplæring, lærings- og meistringsaktivitetar er at ansvaret i høve til konkrete diagnose/pasientgrupper ligg hos dei aktuelle fagområda. Dei har gjennom lovverket ansvar for pasientopplæring som ein del av sin "behandlingskjede".

Lærings- og mestringssenteret skal bidra til utvikling av gode metodar for kunnskapsformidling og koórdinere pasient- og pårørandeopplæring. Opplæringstilboda skal ha eit tverrfaglig fokus der erfarne brukarrepresentantar og/eller interesseorganisasjonar har ein sentral plass.

Fellesnevnaren for Lærings- og meistringssenteret er at ein i mange samanhengar fungerer som eit bindeledd mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.

Behandlingshjelpemiddel

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppfølging av heimebuande oksygenbrukarar

Pasient- og pårørande opplæring

Helse og arbeid (tidlegare Raskare Tilbake)Nettverk for læring og meistring i Helse Vest SmertepoliklinikkKontakt

Oppmøtestad
Vie senter (ved Rema 1000). Like ved Førde sentralsjukehus.
Telefon
57839870
Telefontid klokka 09.00-12.00 måndag til fredag.
E-post
Postadresse
Helse Førde, LMS, postboks 1000, 6807 Førde.

Arrangement

  • Onsdag 22.08.
    INR - eigenkontroll av Marevanbehandling

    Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.

  • Tysdag 30.10.
    Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobben

    Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.