Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Stadig fleire får kroniske sjukdommar og/eller nedsett funksjonsevne. Opplæring av pasientar og pårørande er ei av spesialisthelsetenesta sine fire hovudoppgåver.

Dette blir avspegla både i nasjonale, regionale og lokale føringar. I Helse Førde er Lærings- og meistringssenteret tillagt ein støttefunksjon knytt til gruppebasert opplæring for alle kliniske avdelingar hos oss (samt i Florø, Lærdal og på Nordfjordeid).

Våre kurs finn du under på denne sida.

Les meir om Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Samhandling og tverrprofesjonelle tenester

Denne typen helsetenester krev brei tverrfagleg tilnærming og samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og avdelingsgrenser. Ein overordna tanke bak pasientopplæring, lærings- og meistringsaktivitetar er at ansvaret i høve til konkrete diagnose/pasientgrupper ligg hos dei aktuelle fagområda. Dei har gjennom lovverket ansvar for pasientopplæring som ein del av sin "behandlingskjede".

Lærings- og mestringssenteret skal bidra til utvikling av gode metodar for kunnskapsformidling og koórdinere pasient- og pårørandeopplæring. Opplæringstilboda skal ha eit tverrfaglig fokus der erfarne brukarrepresentantar og/eller interesseorganisasjonar har ein sentral plass.

Fellesnevnaren for Lærings- og meistringssenteret er at ein i mange samanhengar fungerer som eit bindeledd mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.

Behandlingshjelpemiddel

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppfølging av heimebuande oksygenbrukarar

Pasient- og pårørande opplæring

Helse og arbeid (tidlegare Raskare Tilbake)Nettverk for læring og meistring i Helse Vest SmertepoliklinikkKontakt

Oppmøtestad
Vie senter (ved Rema 1000). Like ved Førde sentralsjukehus.
Telefon
57839870
Telefontid klokka 09.00-12.00 måndag til fredag.
E-post
Postadresse
Helse Førde, LMS, postboks 1000, 6807 Førde.

Arrangement

 • Tysdag 15.01.
  INR - eigenkontroll av Marevanbehandling

  Helse Førde arrangerer kurs i eigenkontroll av Marevanbehandling. Ein av arrangørane, NOKLUS, har erfaring og kompetanse innan opplæring i eigenkontroll og eigenmåling, og tilbyr eit standardisert og kvalitetssikra tilbod om opplæring.

 • Tysdag 22.01.
  Livsstyrketrening - å meistre livet - og jobben

  Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

 • Måndag 25.02.
  KOLS - Rehabiliteringsprogram i Florø

  KOLS- rehabliteringstilbodet består både av indivduell oppfølging og gruppebasert opplæring og trening. Tilbodet er for deg som ynskjer å vite meir om korleis ein best kan leve med KOLS

 • Tysdag 05.03.
  Diabeteskurs type 2 i Førde - vaksne

  Det vert halde kurs for vaksne pasientar med diabetes type 2.

 • Onsdag 06.03.
  Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs

  Helse Førde arrangerer 6.mars informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.

 • Torsdag 14.03.
  Diabetes type 2 - Lærdal

  Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

 • Torsdag 21.03.
  Tinnitus - meistringskurs

  Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

 • Måndag 01.04.
  Hjerneslag

  Helse Førde arrangerer meistringskurs for slagramma og deira pårørande. Meistringskurset blir arrangert i Lærings- og meistringssenteret (LMS) sine lokaler i Førde.

 • Tysdag 09.04.
  Glaukom (grønn stær) - meistringskurs

  Helse Førde arrangerar meistringskurs for personar med glaukom og deira pårørande.

 • Torsdag 11.04.
  Høyrselstap og høyreapparat

  Helse Førde arrangerer 19. april opplæring for pasientar og pårørande om hørselstap og høyreapparat.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.