Habilitering for Barn og Unge (HABU)

Til seksjon Habilitering for Barn og Unge (HABU) kjem barn og unge under 18 år som har medfødd eller erverva funksjonsnedsetting med nevrologisk årsak. Funksjonsnedsettinga kan bety at barnet har problem med å bevege seg eller å forstå og tolke sine omgjevnadar eller å kommunisere og vere saman med andre.

Les meir om Habilitering for Barn og Unge (HABU)

Habilitering for Barn og Unge (HABU)

Familien i sentrum

Når eit barn har ein funksjonsnedsetting kan det påverke heile familien sin kvardag. Barn og unge utvikla seg best når dei lever i ein familie og i eit lokalsamfunn som er støttande. HABU sitt tilbod rettar seg difor også mot familie, nettverk og fagpersonar i nærmiljøet.


Kva er habilitering? 

Habilitering skal bidra til å gjere barn og unge med nedsett funksjonsevne, og familiane deira, i stand til å meistre utfordringar i kvardagen. Habilitering er eit samarbeid mellom flere instansar. Kommunane har hovudansvar for helsetenester, opplæring, sosiale tenester, fritidstilbod m.m. Tilbodet innan Habilitering for Barn og unge (HABU) er eit supplement. Familien, eventuelt barnet eller ungdommen sjølv, medverkar i utforminga av tilbodet. "Habilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet", § 2 Forskrift om habilitering og rehabilitering, 2006.

Kva kan vi tilby?

Vi skal leggje vekt på å gi eit så differensiert og individuelt tilbod som mogleg, som skal vere tilpassa den aktuelle problemstillinga.


Vi tilbyr diagnostisering, kartlegging av funksjoner, bistand i planlegging av tiltak, medisinsk oppfølging ved behov, råd, støtte og informasjon. Våre tilbod vert gjeven i form av individuell utgreiing/rettleiing og som kurs og gruppeverksemd.

Våre tenester skal støtte det kommunale hjelpeapparatet og vere eit supplement og ei forsterking av det tilbodet som barn og unge får i sine kommunar.

Kommunane har ansvar for all habilitering som ikkje byggjer på spesialistkompetanse.


Eininga gjev tverrfagleg tilbod til barn og ungdom i alderen 0-18 år med nedsett funksjonsevne, som følge av medfødde eller erverva tilstandar, skadar i nervesystemet og bevegelsesapparatet.

Kva skjer ved HABU?

Kontaktperson:

Alle barn som mottek eit tilbod frå Habilitering for barn og unge, har fått tildelt ein kontaktperson i habiliteringseininga. Kontaktpersonen koordinerer forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i den enkelte pasientsak og skal fungere som ein kontaktperson mellom familien og Habilitering for barn og unge.


I førekant av ein konsultasjon ved Habilitering for barn og unge (HABU):  

HABU ynskjer å planlegge ein best mogleg tverrfagleg konsultasjon før barnet eller ungdommen kjem til oss. Vi sender difor ut brev med spørsmål om problemstillingar i førekant av konsultasjonen slik at vi kan sette inn naudsynte ressursar og forberede oss best mogleg. Dette brevet vert i hovudsak sendt til foreldre/føresette og til koordinator i ansvarsgruppa.

Foreldre og føresette mottek eit innkallingsbrev ca. fire veker før konsultasjonsdagen.

Konsultasjonsdagen:

Når barnet/ungdommen og familien kjem til HABU, har barnehabiliteringseininga sett opp timeplan for dagen. På slutten av dagen møtast alle igjen for ei felles kort oppsummering. Då kan eventuelle uklare ting bli oppklart, og spørsmål kan svarast på. Det vert og informert om kva som vil skje i etterkant av konsultasjonsdagen, samt at vi informerer om oppsummeringsnotatet.


Oppsummeringsnotat:

Det vert sendt ut eit oppsummeringsnotat til foreldre/føresette, tilvisande instans og andre lokale fagpersonar etter samtykke med foreldre. Dette notatet innheld observasjonar, vurderingar og tiltak, nye planlagde avtalar og tidspunkt for ny konsultasjon.


Innlegging:

Dersom det er aktuelt at barnet/ungdommen må leggast inn i samband med utgreiinga ved HABU, vert barnet/ungdommen lagt inn på pasienthotellet i Helse Førde, evt sengepost Barn og unge om det er medisinske behov for det. Opphaldet er gratis for pasient og ein føresett.

Kven er vi?

Ved HABU arbeider pedagog, psykologar, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, vernepleiar, lege og sjukepleiar. Når barnet eller ungdomen vert tilvist, vert det sett saman eit team av fagpersonar ut frå individuelle behov.

HABU er ei spesialisthelseteneste som er organisert under Barne- og ungdomsavdelinga i Helse Førde.


Seksjonsleiar:

Seksjonsleiar har ansvar for personal, økonomi og fag ved Habilitering for barn og unge.


Ergoterapeut:

Ergoterapeuten ved Habilitering for barn og unge (HABU) arbeider for å fremje sjølvstendigheit, meistring og deltaking i kvardagsaktivitetar ut ifrå individuelle ønskjer og behov hos barnet og familien. Ergoterapeuten har fokus på å kartlegge hand- og finmotorikk samt behov for tiltak gjennom observasjonar i leik og daglege aktivitetar. Dette vert mellom anna gjort i samtale med foreldre og lokalt hjelpeapparat.


Psykolog:

Psykologen si oppgåve ved HABU er utgreiing av funksjonshemming gjennom evne- og funksjonstestar samt foreslå tiltak. Vedkommande gjev informasjon om tilstand og tiltak til brukar/pasient og føresette. Psykologen arbeider tett saman med dei andre fagpersonane ved HABU (= tverrfagleg team) og utviklar tiltak i samarbeid med kommunale fagfolk og evt andre spesialisttenester i tillegg til å undervise andre faggrupper ved sjukehuset innan sitt fagfelt.


Vernepleiar:

Vernepleiar arbeider med saker  knytt  til  sjølvstendige funksjonar og kvardagskompetanse. Dette inkluderer etevanskar, søvnvanskar, hygiene- og toalettfunksjonar. Vernepleiar  kartlegglegg og rådgjev i høve vanskeleg/utfordrande åtferd saman med føresette og kommunale samarbeidspartar. Ein medverkar og i utgreiingsarbeid og rettleiing i høve tidleg og intensiv trening. Arbeidet føregår i stor grad ute i kommunen.


Pedagog:

Pedagogen delter i observasjon, kartlegging og uttgreiing av barn og unge med medfødt eller erverva nevrologisk funksjonsnedsetting. Ein viktig del av pedagogen sitt arbeid er knytt til samarbeid, opplæring og rettleiing til barn, føresette, barnehagar og skular og andre kommunalt tilsette i Sogn og Fjordane.


Sosionom:

Sosionomen arbeider for å støtte pasienten og familien si eiga evne til læring og meistring  ved å bruke fagleg kunnskap i sosialt arbeid. Sosionomen gjev naudsynt informasjon og hjelp opp mot rettar og stønader i høve lovverket. Målet er at familien skal bli mest mogleg i stand til å overvinne og tilpasse seg ein endra livssituasjon, med dei utfordringar som funksjonshemmingar eller kronisk sjukdom hjå barn og unge medfører.


Fysioterapeut:

Fysioterapeuten i HABU har fokus på motorisk utvikling og vurdering av korleis barn og unge brukar kroppen sin i høve jamnaldringar.

Fysioterapeuten vurderer grovmotorikken og spesielt fotstillingar. Dette i samarbeid med barnelegen.  I tillegg tek vedkommande initiativ til vidare tilvising til ortopedi-ingeniør, og tek deretter ansvar for oppfølging i høve hjelpemiddel som vert foreskrive.


Sjukepleiar:

Sjukepleiar ved HABU arbeider med ernæring og eteutfordringar, koordinerer utgreiingsopphald og overføringsmøter, deltek i utgreiing av forskjellige diagnosar og har ansvar for kartlegging av søvn, smerter og kosthald. Sjukepleiar er kursleiar i læring- og meistringskurs i regi av HABU og har oppfølgingsansvar i høve gastrostomi. Sjukepleiar ved HABU arbeider og med behandlingshjelpemiddel ved eininga.


Tilvisingsskjema

Her kjem skjema for tilvising.

Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om ei timeavtale, ønskjer å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortida måndag - fredag kl. 08.00-15.30.


Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet eller ring 57839600 Her kan du også spørje om ventetid.


Du kan også gå inn på Vestlandspasienten.no og endre/avbestille din timeavtale.


Det er mange pasientar som ventar på behandling hos oss. Vi oppfordrar difor at du gjev beskjed om endring eller avbestilling av time så tidleg som mogeleg.

Timeavtalen må avbestillast/endrast minst 24 timar (kun kvardagar) på førehand. Dersom timen din er på ein måndag, må du avbestille den seinast fredagen før.

Avbestiller du timen seinere enn 24 timar før, må du betale en eigenandel. Sjå informasjon om prisar.


Pasientjournal

Du kan finne epikriser (journaldokumenter) fra Helse Førde og brev du har fått tilsendt frå sjukehuset på vestlandspasienten.no

Du har rett til innsyn i heile pasientjournalen din, dersom du ønskjer det. Dersom du ønskjer kopi av din pasientjournal, må du fylle ut eit skjema. Skjemaet må underteiknast av pasienten eller den som har fullmakt, og sendast per post til følgende adresse:   

Helse Førde

Sak/arkiv
Svanehaugvegen7

6807 Førde

Lenke: Les mer om pasientjournal her


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Habilitering for barn og unge (HABU) ligg i 0. etasje ved Førde sentralsjukehus. HABU har eigen inngang.

 

Om ein skal bruke handicap-parkeringa: Ta frå hovudvegen ved avkøyringa der det står Akuttmottak, og køyr deretter inn 3. avkøyring til høgre (mellom dei to store bygningane). Inngangen er midt på bygget i hovudblokka. HABU ligg rett til venstre i korridoren når ein kjem inn inngangen.

 

Dersom ein skal parkere på pasientparkeringa: Ta av frå hovudvegen ved avkøyringa til Høgskulen på Vestlandet. Ein får då sentralsjukehuset på venstre side. Køyr av ved første eller andre parkeringsplass på venstre side (Pasientparkering). Bruk hovudinngangen til sjukehuset og ta heis ved resepsjonen ned til 0. etg. Følg skiltinga i taket. HABU ligg rett fram og til høgre ned i korridoren.

 

Begge avkøyringane kan brukast (ved Høgskulen eller ved skilting Akuttmottak). Det ligg parkeringsplassar på begge desse sidene av sjukehuset.

Bruk inngang til HABU mellom dei to store bygga – midt på hovudblokka, eller hovudinngangen med heis til 0 etg. ved resepsjonen.

 

Ta kontakt med personalet når de kjem. Som vedlegg til innkallingsbrevet sender vi ut skjema for pasientdata-opplysningar. Dette er informasjon som er viktig for vårt arbeid med barnet/ungdommen. Vi ber dykk fylle ut og levere skjemaet når de kjem. For stadfesting til søknad om dekking av reiseutgifter, kontakt personalet.

Telefon
57 83 96 00
Førde sentralsjukehus
Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Kart)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57 83 90 00
Telefontider og resepsjonen er bemanna heile døgnet.
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Fann du det du leita etter?