Ressursgruppa for pasientar med ALS og andre liknande pasientgrupper med trong for samansette tenester

Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Amyotrofisk Lateral sclerose (ALS) er ein progredierande nevromuskulær sjukdom. Det er omlag tre personar som kvart år får denne diagnosa i Sogn og Fjordane og ca 10 personar som har diagnosen ALS.

ALS kan nokre gonger utvikle seg raskt, andre gonger langsamt over fleire år. Sjukdomen rammar etterkvart også pusten. Sjukdomen krev rask sakshandsaming, god koordinering og samarbeid mellom alle i hjelpeapparatet. I tillegg til ALS pasientar tilbyr ressursgruppa oppfølging av andre pasientgrupper med komplekse problemstillingar, som til dømes pasientar med behov for heimerespiratorbehandling. Ressursgruppa starta sitt samarbeid i 2005 etter erfart behov om meir heilskapleg tilbod.

Kven er vi:


Koordinator, sjukepleier nevrologisk avdeling Wenche Kleppenes
Nevrolog, Stig Hegrestad
Lungelege, Ole Lervik
Nevrolog, Kristin Lif Breivik
Lege i palliativt team, Helge Sårheim
Intensivsjukepleier og heimerespirator ansvarleg, Lisbeth Sommer
Sjukepleier i palliativt team, Vigdis Sæterlid
Spesialfysioterapeut, Elin Johnsen
Spesialergoterapeut Gunn Britt Felde
Behandlingshjelpemiddelkoordinator Solgunn Systaddal
Medisinskteknisk ansvarleg, Robert Molde Ueland

Kva kan vi bidra med?

Kompetanse om sjukdom, sjukdomsutvikling og forventa hjelpebehov.

Rådgjevande funksjon til pasient, pårørande og kommune

  • Generell rådgjeving
  • Lovverk og pasientrettar

Koordinerande funksjon, til dømes ved

  • å hjelpe til med å etablere ansvarsgruppe
  • behov for behandlingshjelpemiddel og tekniske hjelpemiddel
  • sikre smidige rutinar ved behov for kontakt med spesialisthelsetenesta.
  • identifisere behov, til dømes når det gjeld bustadsituasjon.
  • etablere avtale mellom aktuelle spesialavdelingar når det gjeld oppfølging og eventuelt heimebesøk, til dømes ved respiratorbehandling.

Kontaktinformasjon

Telefon:
57 83 93 68
57 83 93 53

E-post: wenche.kristin.kleppenes@helse-forde.no
E-post: post@helse-forde.no

Postadresse:
Helse Førde, Nevrologisk avdeling
Postboks 1000
6807 Førde

Fann du det du leita etter?