HELSENORGE

Sjukleg overvekt - Informasjons og opplæringskurs 15/5-23

Informasjon og opplæringskurs ved fedmepoliklinikken

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta


For å delta på kurset treng ein tilvisning frå fastlege.  Tilvisinga vert sendt til
Helse Førde, Fedmepoliklinikk, Postboks 1000, 6807 Førde. 

INFORMASJONS OG OPPLÆRINGSKURS VED FEDMEPOLIKLINIKKEN

Helse Førde arrangerer informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt. 

PROGRAM

09:00-09:15 Velkomen, Praktiske opplysningar V/Birthe Nistad
09:15-10:00 Behandlingstilbod ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter  v/Birthe Nistad
10:00- 10:45 Fysisk aktivitet v/Fysioterapeut
10:45-11:00 Spørsmål / Pause
11:00-12:30 Ernæring 
12:30-13:00 Pause
13:00-13:15 Forsking
13:15-13:30 Kirurgiske behandlingsmetode i Helse Førde  v/Nils Sletteskog
13:30-13:45 Rutinar ved operasjon og kontrollar v/Birthe Nistad
13:45-14:15 Brukarerfaring  v/Brukarrepresentant Mari Terese Veines Martinussen 
14:15-14:45 Psykisk helse-endringar og utfordringar  v/Birthe Nistad
14:45-15:00 Oppsummering/evaluering


Med atterhald om endringar i programmet

PRAKTISK INFORMASJON

Eigenandel 375 kr (per mai 2022), ingen eigenandel ved frikort. Gratis for pårørande. 

Avbestilling seinast 24 timar før kurset. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset kunne krevje eit gebyr på opptil 1125 kr (per mai 2022).  

Lunsj kan kjøpast for kr 80 per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved særskilde behov. 

V
ed deltaking på legetilviste læringstilbod hjå Helse Førde eller andre helseføretak kan pasientar og pårørande ha rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Ta kontakt med pasientreiser på telefon 055515 eller sjå pasientreiser.no ved spørsmål om dekking av utgifter og/eller ved behov for tilrettelegging av reisa. 


Fann du det du leita etter?