HELSENORGE

Samhandlingskonferansen 2018: Samhandling i vekslingsfelta

Konferanse, 14.03.2018-15.03.2018

Årets konferanse ber namnet «Samhandling i vekslingsfelta – heilskaplege og koordinerte helsetenester». Konferansen har som mål å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltingsnivå.

Målgruppa

for konferansen er politisk og administrativ leiing i kommunane, leiarar, helsepersonell og andre tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, leiing, helsepersonell og andre tilsette i spesialisthelsetenesta, brukarrepresentantar og andre interesserte.

Tema under konferansen:

 • Habilitering og rehabilitering på tvers av nivå og sektorar – Bente E. Moe, Helsedirektoratet
 • Samhandling mellom ideologi og sosiale hierarki – Rolf Horne
 • Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest – Merethe Boge, Helse Vest
 • Korleis jobbar vi med tilboda til menneske med samansette behov i Sogn og Fjordane? – Kristine Brix Longfellow, Helse Førde
 • Ei god rehabiliteringsteneste med framtidsretta løysingar – Kari Ingeborg Bukve, Luster kommune
 • Frå kaos til linjer – brukarrepresentant Sindre Roska
 • «Å bli gamal i eigen heim» - Heidi Munch Starheim, Eid kommune/Anne-Grethe Halding, HVL
 • Korleis lukkast vi med å få alvorleg psykisk sjuke ut i jobb – individuell jobbstøtte – Karen Skretting Hovlid, jobbstøtte i Sogn
 • Pakkeforløp psykisk helse og rus – Helsedirektoratet
 • Kortreist co-produksjon – brukermedvirkningens potensial – Tone Larsen/Benjamin G. Rouen, HVL
 • «Eg vil gå sjølv, men gå med meg» – brukarrepresentant Dorte Gytri
 • Kva veit vi om behova til pårørande til eldre heimebuande med psykiske lidingar? – Hanne Marie Heggdal, HVL
 • «Leve hele livet» - Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen
 • «Motarbeidaren» Halvor Haukerud

Når og kor

Dato
14.03.2018-15.03.2018 
Klokkeslett
10:00-16:00
Stad
Thon Hotel Jølster, Skei.
 
Arrangør
Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet.  
Meir informasjon
Meir informasjon, program og påmeldingsside  

Samhandlingskonferansen er årets store møtepunkt for denne omfattande gruppa. Her møtast leiarar, brukarar, fagfolk og kollegaer på tvers av kommunegrenser og sektorar. Konferansen er eit årleg fellesarrangement mellom dei fleste samfunnsaktørane i fylket knytt til helseområdet: Helse Førde, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet.

Påmeldingsfrist: 16. februar 2018

Påmeldinga er bindande!

Fylkesmannen vil dekkje deler av deltakinga frå kommunane. Vi kjem tilbake med nærare informasjon om dette.