HELSENORGE

Kommunal strakshjelp til pasientar med rus og/eller psykiske helseproblem

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 11.05.2017-12.05.2017, Indre Sogn psykiatrisenter (IPS)

Kommunal strakshjelp hjelp til pasientar med rus og/eller psykisk helseproblem torsdag 11. mai eller fredag 12. mai, 2017

Indre Sogn psykiatrisenter (ISP) inviterer til kursdagar ved ISP (kantina) torsdag 11. mai og fredag 12. mai.

Kursdagane er identiske. Du melder seg på ein av dagane, ikkje begge.

KAD/KØH Kommunal akutt døgneining/Kommunal strakshjelp er eit tilbod for pasientar som treng innlegging for behandling, observasjon og pleie, og som kan behandlast av allmennlegar og sjukepleiarar i primærhelsetenesta. Tilbodet erstattar sjukehusinnlegging for pasientar som kan få eit like godt tilbod på KAD/KØH som på sjukehus.

Fastlege og allmennlege, legevaktlege, lege i akuttmottak, obspost og poliklinikkar på sjukehus kan legge pasienter direkte inn på KAD etter å ha konferert med vakthavande KAD-lege.

Frå 1. januar 2017 vart ordninga formelt utvida med pasientar innan rus og psykisk helse. I den samanheng ønske ISP å gje eit kurstilbod til kommunalt tilsette som arbeider i dette feltet.

Program

09.30 – 10.00
Oppmøte og kaffi

10.00 – 11.30  
Rus og psykisk helsevern i kommunane.
Kommunane si plikt til strakshjelp døgnopphold, ved Knut Cotta Schønberg helsesjef/kommuneoverlege, Luster kommune

11.30 – 12.00 
Gratis lunsj                              

12.00 – 13.15  
Psykiske lidingar, akuttpsykiatri og grenseoppgang til spesialisthelsetenesta, ved Gro Selås, overlege poliklinikk/LAR- lege Indre Sogn Psykiatrisenter

13.30 – 14.45
Alvorlege sinnslidingar i spesialisthelsetenesta. Korleis nytte psykoedukasjon og miljøterapi som ramme rundt behandling i KAD/Kommunal strakshjelp, ved Asle Kjørlaug, overlege ambulant team Indre sogn og Sunnfjord

14.45 - 15.30
Oppsummering, diskusjon, praktiske eksempel oa

15.30  Vel heim

Når og kor

Dato
11.05.2017-12.05.2017 
Klokkeslett
08:30-
Stad
Indre Sogn psykiatrisenter
Indre Sogn psykiatrisenter
 
Arrangør
Indre Sogn psykiatrisenter
 
Kontaktinformasjon
Påmelding til:
oygunn.saur@helse-forde.no
eventuelt tlf 576 27 500 (sentralbord)
innan måndag 8. mai, 2017.
I påmeldinga må det stå kva dag du vil delta (torsdag eller fredag).
 
Fann du det du leita etter?