Hjerterehabilitering

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 24.08.2020-22.09.2020, Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

 Kven er hjarterehabiliteringa for?

Hjarterehabilitering er eit nytt tilbod for pasientar i heile Sogn og Fjordane. Det er retta mot pasientar som har hatt hjarteinfarkt, blitt blokka/fått satt inn stent i kransåra (PCI), har fått utført by-pass operasjon eller har andre sjukdomar knytt til hjartet.

Målsetjinga med rehabiliteringa er at pasienten skal få hjelp til å komme raskare attende til sitt daglege liv, få kortare rehabiliteringsfase etter sjukdomen og til å betre funksjonsnivået.

Tilbodet har knytt til seg ein brukarrepresentant. Ein vil ha fokus på å treffe andre som har vore i tilsvarande situasjon, slik at ein kan utveksle erfaringar og lærdom med kvarandre.

Å redusere angst og usikkerheit i høve hjartesjukdom ved å auke kunnskapen både til pasienten og pårørande er også ein viktig del av målsetjinga. Difor er også pårørande hjarteleg velkomne til å delta.

Korleis er kurset lagt opp?

Kursa går over 8 veker, med undervisning to dagar i første og femte veka. Dei andre vekene inneheld hovudsakleg trening hos fysioterapeut.

Lege er ansvarleg for innhaldet og gjennomføringa av kurset.

Det vert laga målsetjingar for kvar einskild pasient, og pasienten vert følgd opp av lege, sjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, brukarrepresentant.

Undervisninga går føre seg i grupper, og alle får eit individuelt tilpassa opplegg med samtalar, trening og behandling.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Pasientar treng tilvisning frå lege som vert å sende til: Helse Førde, Medisinsk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde. (merk hjarterehabilitering)

Pårørande kan meldast på til Lærings- og meistrings- koordinator, 6771 Nordfjordeid. Telefon 57864275 eller 93290198. De vil få stadfesting om plass på opplæringa.

Når og kor

Dato
24.08.2020-22.09.2020 
Klokkeslett
09:30-15:00
Stad
Nordfjord sjukehus
Biblioteket i kjellaren, Sjukehusvegen, 6770 Nordfjordeid.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Lærings- og meistringssenter (LMS)
i samarbeid med fysioterapitenesta og brukarrepresentant. 
Kontaktinformasjon
Lærings- og meistrings- koordinator, 6771 Nordfjordeid. Telefon 57864275 eller 93290198 
 

Måndag 24. og tysdag 25.august
Måndag 21. og tysdag 22.september
Alle desse dagane 0930-1500 på Nordfjord sjukehus


Trening på nærmaste sjukehus 2 dagar i veka.
Dette gjeld vekene: 36, 37, 38, 40, 41, og 42  Eigendel for å delta, les meir