HELSENORGE

Dagsamling om samhandlingsavvik - Nordfjord

, 10.04.2018

Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.

Program:

  • Gjennomgang av system for avvikshandtering innan samhandling
  • Presentasjon av nytt e-læringskurs om samhandlingsavvik
  • Prosjekt «Pasientar med store og samansette behov»
  • Erfaringsutveksling om samhandling
  • Arbeidslunsj med gruppearbeid

Påmeldingsfrist:
Nordfjord: 03.04.18.
Deltakaravgift til dekning av faktiske utgifter, inkludert servering: kr. 200 per deltakar.
Avgifta blir fakturert i ettertid.

Når og kor

Dato
10.04.2018 
Klokkeslett
09:00-12:00
Stad
Nordfjord psykiatrisenter
Storstova på psykiatrisenteret.
 
Meir informasjon
irene.barmen.hoel@helse-forde.no  

Målgruppe:
Leiarar innan helse og omsorg i kommunane, einingsleiarar/seksjonsleiarar i Helse Førde, samt andre tilsette og leiarar som er engasjerte i samhandlingssaker og kvalitetsutviklingsarbeid både i kommunane og i Helse Førde.