Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Nyhende

 • 10.08.2017
  Toppstillinga i Helse Førde er utlyst

  Stillinga som ny administrerande direktør i Helse Førde er no lyst ut. Under finn du annonseteksten til stillinga, samt lenke til søknadsskjema.

 • 05.07.2017
  Helse Førde har overtatt Bygg Aust

  Måndag 3. juli overtok Helse Førde formelt det nye Bygg Aust frå entreprenøren Skanska. Det betyr nye, oppgraderte areal for både den interkommunale legevakyta i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS IKL) og for eigaren Helse Førde.

 • 04.07.2017
  Brukarutvalet på plass i styret

  Brukarutvalet (BU) i Sogn og Fjordane har fått plass i Helse Førde sitt styrerom. Representanten heiter Solfrid Fossberg, og sit i styret med tale- og forslagsrett.

 • 03.07.2017
  Takka av tre styremedlemer og ein administrerande

  Fire personar med ei samla fartstid på meir enn ein mannsalder i leiinga av Helse Førde, blei takka av i samband med styremøtet før helga. Dei fire var Jon Bolstad, Jorunn Ringstad, Berit Hornnes og Geir Berge Øverland.

 • 30.06.2017
  Tre markante leiarar blir pensjonistar

  Kjellaug Fredly, ass. avdelingssjef Kvinneklinikken - Joril Viken Sandnes, seksjonsleiar ved gynekologisk poliklinikk og Mari Veien Teige, ass. avdelingssjef for AAM, har gått over i pensjonistane sine rekkjer.

 • 27.06.2017
  Ny doktorgrad frå barometer-tilsett

  Rådgjevar i Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Maria Holsen, disputerte for PhD-graden 9. juni 2017 ved Tammerfors universitet i Finland. Avhandlinga var innanfor ortopedi og omhandla knesmerter hos vernepliktige.

 • 23.06.2017
  Greier ut samling av DPS-tilbod i Førde

  Helse Førde skal greie ut samling av Sunnfjord og Ytre Sogn distriktspsykiatriske senter (DPS) i Førde. Psykiatrisk klinikk i Førde er DPS for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har 14 sengeplassar ved klinikken i Førde og 11 ved avdelinga Tronvik.

 • 23.06.2017
  Harry Mowatt søkjer fritak frå styret

  Harry Mowatt har søkt om fritak frå vervet som styremedlem i Helse Førde. Mowatt har fått ein kreftdiagnose og skal gjennom ei behandling som gjer at han vil få vanskar med å førebu seg til og stille på styremøta.

 • 23.06.2017
  Styremøte 30. juni 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 30. juni. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 21.06.2017
  Unikt samarbeid om folkehelsedata

  Eit unikt samarbeid mellom fleire offentlege instansar i fylket er etablert med intensjon om å etablere eit kompetansemiljø rundt eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

 • 12.06.2017
  Endringar for sjukehusbussen Sogn

  Frå og med 19. juni 2017 vil sjukehusbussen til og frå Sogn starte i Øvre Årdal, og ikkje i Lærdal som tidlegare. For passasjerar frå Lærdal vil det gå eigen tilførslebuss til ruta.

 • 07.06.2017
  Full økonomisk gjennomgang

  Den økonomiske situasjonen i Helse Førde er vanskeleg. Styret vil no ha vurdert ei rekkje tiltak for å snu utviklinga. Mellom dei er ein revisjon av årets budsjett.

 • 02.06.2017
  Vil ha kommunane med i ny ambulanseprosess

  Helse Førde vil ha ein ny prosess for å avklare framtidig organisering av det prehospitale området, altså ambulansetenesta i Sogn og Fjordane skal bli. Føretaket vil at eksterne interessentar, altså kommunane, skal involverast sterkt i arbeidet.

 • 30.05.2017
  Styremøte 6. juni 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 6. juni. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 26.05.2017
  Børge Tvedt konstituert som admistrerande

  Styret i Helse Førde har i dag konstituert Børge Tvedt (45) som administrerande direktør i Helse Førde. Tvedt skal fungere i stillinga fram til ein ny administrerande direktør er tilsett.

 • 24.05.2017
  Styremøte 26. mai 2017 - ekstraordinært

  Det blir ekstraordinært styremøte i Helse Førde fredag 26. mai. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 23.05.2017
  Jon Bolstad blir administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest

  Jon Bolstad forlet stillinga som administrerande direktør i Helse Førde, ei stilling han har hatt i 13 år, for å gå over i stillinga som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.

 • 15.05.2017
  Nytt helseforetak styrer luftambulansene

  De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

 • 12.05.2017
  Framtidas laboratorium i Helse Førde

  - Viktige analysemaskiner for blodprøver skal skiftast ut i nær framtid, og i denne samanheng er det naturleg å vurdere ulike grader av automasjon, fortel Marianne Kleppe Nordal.

 • 12.05.2017
  Smertepoliklinikk starta i Florø

  Helse Førde har starta opp tilbod til pasientar med kroniske smerteplager. Tilbodet vert tilpassa den einskilde pasient sitt behov.

 • 28.04.2017
  Ikkje nye rundar med gransking

  Helse Førde-styret sa nei til ny, ekstern gransking av uroa det siste halvåret. No ber styret organisasjonen om å legge striden bak seg, og heller bruke energi og krefter på utfordringane som kjem.

 • 27.04.2017
  Framskunda styremøte Helse Førde

  Styremøte 28. april er framskunda ein halv time. Møtestart blir klokka 08.30. Første sak blir 033-2017 "Tilsvar til rapport til styret Helse Førde".

 • 24.04.2017
  Leiarskifte i Helse Førde

  Direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, Helge Robert Midtbø, har fått innvilga permisjon for å vikariere som direktør for drift og eigedom.

 • 21.04.2017
  Styremøte 28. april 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. april. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 20.04.2017
  Helse Førde-prosjekt får 10 millionar frå forskingsrådet

  For første gong nokonsinne når eit prosjekt utvikla i Helse Førde opp i kampen om tildelingar frå Forskingsrådet. Ti millionar forskingskroner går no til prosjektet NORSE!

 • 18.04.2017
  Mange er utskrivne etter brannen i Fjærlandstunnelen

  13 pasientar blei i natt lagt inn på Førde sentralsjukehus etter brannen i Fjærlandstunnelen. Alle har fått lettare fysiske skader.Alle dei 13 pusta inn røyk. Dei blir liggande inne til observasjon, i første omgang til tysdag.

 • 30.03.2017
  Christian Moltu fekk kvalitetsprisen i Helse Vest

  Christian Moltu, fagsjef ved psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt kvalitetsprisen i Helse Vest. Han får prisen for arbeidet med eit elektronisk sjølvrapporterings-system der pasientar melder frå om korleis dei opplever behandlinga.

 • 22.03.2017
  Kontaktsenter skal gjere det enklare å ringje sjukehuset

  Helse Førde ønskjer å gjere det mykje lettare for deg å få god hjelp når du ringjer sjukehuset. Du skal få raskt svar, og med enkle tasteval på telefonen kjem du til rett plass for hjelpa eller opplysningane du er ute etter.

 • 17.03.2017
  Knappe fem millionar i pluss

  Helse Førde fekk eit resultat på 4,6 millionar kroner i 2016. Føretaket omsette for 2,8 milliardar og investerte for 139,4 millionar.

 • 17.03.2017
  Helse Førde har fått to professorar

  For første gong har Helse Førde professorat. Når det først skjedde, blei det ikkje mindre enn to: Christian Moltu og John Roger Andersen. Her kan du lese meir om dei to professorane.

 • 17.03.2017
  Styremøte 24. mars 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. mars. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 15.03.2017
  Studentar innførte system for betre pasienttryggleik

  Liggesår, infeksjonar, fall: Dette er nokre av farane pasientar er utsette for på sjukehus. Ei gruppe sjukepleiarstudentar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL) har jobba med ein metode for å gjere opphaldet tryggare.

 • 03.03.2017
  Vidar Vie fråtrer stillinga som viseadm. direktør i Helse Førde

  Vidar Vie (52) går i dag av som viseadministrerande direktør i Helse Førde, og tek til i ei stilling som spesialrådgjevar i staben til administrerande direktør.

 • 28.02.2017
  Helse Førde i samarbeid om betre og tryggare tolketeneste

  I helsevesenet kan god tolking handle om liv eller død. Difor har Helse Førde og firmaet Skiwo AS gått saman om eit prosjekt som skal sikre ei tolketeneste som er enklare, betre og tryggare for framandspråklege pasientar.

 • 28.02.2017
  Vil du bli traineé i sjukepleie

  Om ei veke går søknadsfristen ut for åtte traineestillingar for nyutdanna sjukepleiarar.

 • 24.02.2017
  Signerte millionkontrakt på nye Førde sjukehus

  Norconsult skal levere rådgjevings- og arkitekttenester til planlegginga av nye Førde sjukehus. - Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet for å skape eit godt sjukehus både for pasientar og tilsette, seier Norconsultdirektør Kjetil Ruud.

 • 22.02.2017
  Tre nye i Helse Førde-styret

  Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik blir nye medlemer i styret for Helse Førde. Espeland er vald av styret i Helse Vest, medan Norevik og Westbye er valde av dei tilsette.

 • 17.02.2017
  Held på dagens sjukehusorganisering

  Styret i Helse Førde vil at dagens organisering av sjukehusa vert vidareført og vidareutvikla. Styret  støttar eit framlegg om å endre inntektsmodellen.

 • 14.02.2017
  Vern om sjukehusparken vår

  Det er heilt unødvendig å gjere eit 1300 kvadratmeter stort inngrep i den verneverdige sjukehusparken vår. Eit fortau vil gje nok rom for både syklistar og gåande, og vil bli eit langt mindre og truleg mykje billegare inngrep, skriv adminis...

 • 10.02.2017
  Styremøte 17. februar 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 17. februar. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 08.02.2017
  Vil du jobbe hos oss i sommar?

  Helse Førde har mange sommarjobbar for ulike yrkesgrupper. Søknadsfristen er sett til 19. februar så det hastar om du vil ha sommarjobb hos den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

 • 08.02.2017
  Stort engasjement på Erfaringskonferansen

  Etter suksessen for to år sidan, inviterte KS og Helse Førde HF onsdag 2. og fredag 3. februar til ny erfaringskonferanse. Årets konferanse blei prega av stort engasjement, livlege ordskifte og sterke meiningsbrytingar.

 • 07.02.2017
  Milliongåve til Helse Førde

  Ei gåve og støtte på til saman nær 13 millionar kroner gjev Helse Førde tilgang til ny medisinsk teknologi som kan gje pasientar høve til å førebyggje utvikling av livsstilssjukdomar.

 • 01.02.2017
  2-årig traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

  Flora og Førde kommune samarbeider med Helse Førde for å vidareutvikle eit traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Nytt kull får oppstart 20. juni 2017, søknadsfrist er 6. mars. 8 ledige stillingar.

 • 01.02.2017
  Helse Førde scorar betre enn nasjonale mål på kreftbehandling

  Målet er at 70 prosent av norske kreftpasientar skal få behandling i såkalla pakkeforløp. I Helse Førde ligg andelen kring 80 prosent.

 • 27.01.2017
  Åtte hovudfunn i faktagjennomgang

  Det er ikkje avdekka alvorlege brot på lov- eller avtaleverk i samband med faktagjennomgangen i Helse Førde. Undersøkjarane peikar på enkelte sider av prosess og innhald i framlegget til omorganisering av føretaket som kunne vore handtert annleis.

 • 20.01.2017
  Rekordlåge ventetider i fjor

  Pasientar i Helse Førde ventar minst: Ventetidene i Helse Førde var nemleg rekordlåge gjennom heile fjoråret. Mot slutten av fjoråret venta pasientane i snitt 41 dagar.

 • 20.01.2017
  Styremøte 27. januar 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. januar. Møtet blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus og startar klokka 09.00.

 • 18.01.2017
  Fastlege går for sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 16.01.2017
  Klart for Erfaringskonferansen 2017

  Konferansen vart ein stor suksess for to år sidan. No har du igjen sjansen å utveksle erfaringar på tvers av organisasjonar og nivå i helsetensta!

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring