Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Nyhende

 • 27.06.2017
  Ny doktorgrad frå barometer-tilsett

  Rådgjevar i Samhandlingsbarometeret i Helse Førde, Maria Holsen, disputerte for PhD-graden 9. juni 2017 ved Tammerfors universitet i Finland. Avhandlinga var innanfor ortopedi og omhandla knesmerter hos vernepliktige.

 • 23.06.2017
  Greier ut samling av DPS-tilbod i Førde

  Helse Førde skal greie ut samling av Sunnfjord og Ytre Sogn distriktspsykiatriske senter (DPS) i Førde. Psykiatrisk klinikk i Førde er DPS for 13 kommunar i Sunnfjord og Ytre Sogn og har 14 sengeplassar ved klinikken i Førde og 11 ved avdelinga Tronvik.

 • 23.06.2017
  Harry Mowatt søkjer fritak frå styret

  Harry Mowatt har søkt om fritak frå vervet som styremedlem i Helse Førde. Mowatt har fått ein kreftdiagnose og skal gjennom ei behandling som gjer at han vil få vanskar med å førebu seg til og stille på styremøta.

 • 23.06.2017
  Styremøte 30. juni 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 30. juni. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 21.06.2017
  Unikt samarbeid om folkehelsedata

  Eit unikt samarbeid mellom fleire offentlege instansar i fylket er etablert med intensjon om å etablere eit kompetansemiljø rundt eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

 • 12.06.2017
  Endringar for sjukehusbussen Sogn

  Frå og med 19. juni 2017 vil sjukehusbussen til og frå Sogn starte i Øvre Årdal, og ikkje i Lærdal som tidlegare. For passasjerar frå Lærdal vil det gå eigen tilførslebuss til ruta.

 • 07.06.2017
  Full økonomisk gjennomgang

  Den økonomiske situasjonen i Helse Førde er vanskeleg. Styret vil no ha vurdert ei rekkje tiltak for å snu utviklinga. Mellom dei er ein revisjon av årets budsjett.

 • 02.06.2017
  Vil ha kommunane med i ny ambulanseprosess

  Helse Førde vil ha ein ny prosess for å avklare framtidig organisering av det prehospitale området, altså ambulansetenesta i Sogn og Fjordane skal bli. Føretaket vil at eksterne interessentar, altså kommunane, skal involverast sterkt i arbeidet.

 • 30.05.2017
  Styremøte 6. juni 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 6. juni. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 26.05.2017
  Børge Tvedt konstituert som admistrerande

  Styret i Helse Førde har i dag konstituert Børge Tvedt (45) som administrerande direktør i Helse Førde. Tvedt skal fungere i stillinga fram til ein ny administrerande direktør er tilsett.

 • 24.05.2017
  Styremøte 26. mai 2017 - ekstraordinært

  Det blir ekstraordinært styremøte i Helse Førde fredag 26. mai. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 23.05.2017
  Jon Bolstad blir administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest

  Jon Bolstad forlet stillinga som administrerande direktør i Helse Førde, ei stilling han har hatt i 13 år, for å gå over i stillinga som administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest.

 • 15.05.2017
  Nytt helseforetak styrer luftambulansene

  De fire regionale helseforetakene opprettet nylig helseforetaket Luftambulansetjenesten HF. Foretakets primære og prioriterte oppgave er å tilby den norske befolkning luftambulansetjenester og medisinske tjenester av høy kvalitet hele døgnet.

 • 12.05.2017
  Framtidas laboratorium i Helse Førde

  - Viktige analysemaskiner for blodprøver skal skiftast ut i nær framtid, og i denne samanheng er det naturleg å vurdere ulike grader av automasjon, fortel Marianne Kleppe Nordal.

 • 12.05.2017
  Smertepoliklinikk starta i Florø

  Helse Førde har starta opp tilbod til pasientar med kroniske smerteplager. Tilbodet vert tilpassa den einskilde pasient sitt behov.

 • 28.04.2017
  Ikkje nye rundar med gransking

  Helse Førde-styret sa nei til ny, ekstern gransking av uroa det siste halvåret. No ber styret organisasjonen om å legge striden bak seg, og heller bruke energi og krefter på utfordringane som kjem.

 • 27.04.2017
  Framskunda styremøte Helse Førde

  Styremøte 28. april er framskunda ein halv time. Møtestart blir klokka 08.30. Første sak blir 033-2017 "Tilsvar til rapport til styret Helse Førde".

 • 24.04.2017
  Leiarskifte i Helse Førde

  Direktør for kirurgisk klinikk i Helse Førde, Helge Robert Midtbø, har fått innvilga permisjon for å vikariere som direktør for drift og eigedom.

 • 21.04.2017
  Styremøte 28. april 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 28. april. Møtet startar klokka 09.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 20.04.2017
  Helse Førde-prosjekt får 10 millionar frå forskingsrådet

  For første gong nokonsinne når eit prosjekt utvikla i Helse Førde opp i kampen om tildelingar frå Forskingsrådet. Ti millionar forskingskroner går no til prosjektet NORSE!

 • 18.04.2017
  Mange er utskrivne etter brannen i Fjærlandstunnelen

  13 pasientar blei i natt lagt inn på Førde sentralsjukehus etter brannen i Fjærlandstunnelen. Alle har fått lettare fysiske skader.Alle dei 13 pusta inn røyk. Dei blir liggande inne til observasjon, i første omgang til tysdag.

 • 30.03.2017
  Christian Moltu fekk kvalitetsprisen i Helse Vest

  Christian Moltu, fagsjef ved psykiatrisk klinikk i Helse Førde, er tildelt kvalitetsprisen i Helse Vest. Han får prisen for arbeidet med eit elektronisk sjølvrapporterings-system der pasientar melder frå om korleis dei opplever behandlinga.

 • 22.03.2017
  Kontaktsenter skal gjere det enklare å ringje sjukehuset

  Helse Førde ønskjer å gjere det mykje lettare for deg å få god hjelp når du ringjer sjukehuset. Du skal få raskt svar, og med enkle tasteval på telefonen kjem du til rett plass for hjelpa eller opplysningane du er ute etter.

 • 17.03.2017
  Knappe fem millionar i pluss

  Helse Førde fekk eit resultat på 4,6 millionar kroner i 2016. Føretaket omsette for 2,8 milliardar og investerte for 139,4 millionar.

 • 17.03.2017
  Helse Førde har fått to professorar

  For første gong har Helse Førde professorat. Når det først skjedde, blei det ikkje mindre enn to: Christian Moltu og John Roger Andersen. Her kan du lese meir om dei to professorane.

 • 17.03.2017
  Styremøte 24. mars 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. mars. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 15.03.2017
  Studentar innførte system for betre pasienttryggleik

  Liggesår, infeksjonar, fall: Dette er nokre av farane pasientar er utsette for på sjukehus. Ei gruppe sjukepleiarstudentar frå Høgskulen på Vestlandet (HVL) har jobba med ein metode for å gjere opphaldet tryggare.

 • 03.03.2017
  Vidar Vie fråtrer stillinga som viseadm. direktør i Helse Førde

  Vidar Vie (52) går i dag av som viseadministrerande direktør i Helse Førde, og tek til i ei stilling som spesialrådgjevar i staben til administrerande direktør.

 • 28.02.2017
  Helse Førde i samarbeid om betre og tryggare tolketeneste

  I helsevesenet kan god tolking handle om liv eller død. Difor har Helse Førde og firmaet Skiwo AS gått saman om eit prosjekt som skal sikre ei tolketeneste som er enklare, betre og tryggare for framandspråklege pasientar.

 • 28.02.2017
  Vil du bli traineé i sjukepleie

  Om ei veke går søknadsfristen ut for åtte traineestillingar for nyutdanna sjukepleiarar.

 • 24.02.2017
  Signerte millionkontrakt på nye Førde sjukehus

  Norconsult skal levere rådgjevings- og arkitekttenester til planlegginga av nye Førde sjukehus. - Vi ser fram til å ta fatt på arbeidet for å skape eit godt sjukehus både for pasientar og tilsette, seier Norconsultdirektør Kjetil Ruud.

 • 22.02.2017
  Tre nye i Helse Førde-styret

  Aud Ingrid Espeland, Hans Jacob Westbye og Arthur Norevik blir nye medlemer i styret for Helse Førde. Espeland er vald av styret i Helse Vest, medan Norevik og Westbye er valde av dei tilsette.

 • 17.02.2017
  Held på dagens sjukehusorganisering

  Styret i Helse Førde vil at dagens organisering av sjukehusa vert vidareført og vidareutvikla. Styret  støttar eit framlegg om å endre inntektsmodellen.

 • 14.02.2017
  Vern om sjukehusparken vår

  Det er heilt unødvendig å gjere eit 1300 kvadratmeter stort inngrep i den verneverdige sjukehusparken vår. Eit fortau vil gje nok rom for både syklistar og gåande, og vil bli eit langt mindre og truleg mykje billegare inngrep, skriv adminis...

 • 10.02.2017
  Styremøte 17. februar 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 17. februar. Møtet startar klokka 10.00 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 08.02.2017
  Vil du jobbe hos oss i sommar?

  Helse Førde har mange sommarjobbar for ulike yrkesgrupper. Søknadsfristen er sett til 19. februar så det hastar om du vil ha sommarjobb hos den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane.

 • 08.02.2017
  Stort engasjement på Erfaringskonferansen

  Etter suksessen for to år sidan, inviterte KS og Helse Førde HF onsdag 2. og fredag 3. februar til ny erfaringskonferanse. Årets konferanse blei prega av stort engasjement, livlege ordskifte og sterke meiningsbrytingar.

 • 07.02.2017
  Milliongåve til Helse Førde

  Ei gåve og støtte på til saman nær 13 millionar kroner gjev Helse Førde tilgang til ny medisinsk teknologi som kan gje pasientar høve til å førebyggje utvikling av livsstilssjukdomar.

 • 01.02.2017
  2-årig traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar

  Flora og Førde kommune samarbeider med Helse Førde for å vidareutvikle eit traineeprogram for nyutdanna sjukepleiarar. Nytt kull får oppstart 20. juni 2017, søknadsfrist er 6. mars. 8 ledige stillingar.

 • 01.02.2017
  Helse Førde scorar betre enn nasjonale mål på kreftbehandling

  Målet er at 70 prosent av norske kreftpasientar skal få behandling i såkalla pakkeforløp. I Helse Førde ligg andelen kring 80 prosent.

 • 27.01.2017
  Åtte hovudfunn i faktagjennomgang

  Det er ikkje avdekka alvorlege brot på lov- eller avtaleverk i samband med faktagjennomgangen i Helse Førde. Undersøkjarane peikar på enkelte sider av prosess og innhald i framlegget til omorganisering av føretaket som kunne vore handtert annleis.

 • 20.01.2017
  Rekordlåge ventetider i fjor

  Pasientar i Helse Førde ventar minst: Ventetidene i Helse Førde var nemleg rekordlåge gjennom heile fjoråret. Mot slutten av fjoråret venta pasientane i snitt 41 dagar.

 • 20.01.2017
  Styremøte 27. januar 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. januar. Møtet blir halde på møterom 4, Førde sentralsjukehus og startar klokka 09.00.

 • 18.01.2017
  Fastlege går for sykehusenes nettsider

  – Mange pasienter søker etter diagnoser og behandlinger på nett. Behovet for gode nettsider som er kvalitetssikret av helsepersonell er derfor stort. Jeg vil anbefale pasientene mine å bruke nettsidene til sykehusene, sier fastlege Steffen Krogh Vadseth.

 • 16.01.2017
  Klart for Erfaringskonferansen 2017

  Konferansen vart ein stor suksess for to år sidan. No har du igjen sjansen å utveksle erfaringar på tvers av organisasjonar og nivå i helsetensta!

 • 10.01.2017
  Erna ville lære om Helse Førde-system

  Da statsminister Erna Solberg fekk høyre om det Helse Førde-utvikla tilbakemeldingssystemet NORSE, vart ho så interessert at ho ville komme sjølv for å høyre meir om dette verktøyet til bruk i psykiatrisk behandling. Det gjorde ho tysdag, d...

 • 09.01.2017
  Statsministeren vitjar Helse Førde

  Statsminister Erna Solberg kjem på besøk til Førde sentralsjukehus, tysdag 10. januar. Her vil ho mellom anna få presentert tilbakemeldingssystemet Norse.

 • 02.01.2017
  891 nye babyar i 2016

  I fjor såg 891 nye verdsborgarar dagens lys i Sogn og Fjordane. Sidan fødeavdelingane i fylket vart slått saman 1. oktober 2012, har fødselstala i fylket lege rundt 900 kvart år.

 • 27.12.2016
  Normal drift i Helse Førde

  Beredskapen i Helse Førde er avslutta, og føretaket er tilbake i normal drift. Ekstremvêret Urd har ikkje ført til vanskar i pasientbehandlinga så langt Helse Førde kjenner til.

 • 26.12.2016
  Grøn beredskap i Helse Førde

  Ekstremvêret Urd gjer at det er sett grøn beredskap i Helse Førde. Dette inneber at føretaket har ein  uavklara situasjon som kan kome til å krevje ekstraordinære tiltak og ressursar.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring

 • 28.08 måndag
  Hjarterehabilitering

  Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

 • 28.08 måndag
  Barn med diabetes, Førde 2017-08-28

  Kurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte.

 • 30.08 onsdag
  Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben

  Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

 • 30.08 onsdag
  Barn med diabetes, Nordfjord

  Kurs "Barn med diabetes". Opplæring for skule- og barnehagetilsette, helsestasjonar, leiarar i fritidsordningar og idrettslag og andre interesserte.

 • 01.09 fredag
  Starthjelp - tilbod til foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne

  Barneavdelinga arrangerer lærings og meistringskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne og som trenger tett oppfølging frå helsevesenet.

 • 12.09 tysdag
  Diabetes type 2 - Førde

  Helse Førde, medisinsk avdeling i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

 • 14.09 torsdag
  Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs

  Helse Førde arrangerer 14. september informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.

 • 14.09 torsdag
  Diabetes type 2 - Lærdal

  Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

 • 15.09 fredag
  Autisme - kurs for fagfolk og pårørande

  Sogn og Fjordane Autismeforening inviterar til kurs 15. september for fagfolk og pårørande.

 • 18.09 måndag
  KOLS - meistringskurs i Florø

  Helse Førde arrangerer KOLS-skule der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, auka evne til å klare dei daglege aktivitetane og bli motivert til fysisk aktivitet.

 • 27.09 onsdag
  KOLS meistringstilbod i Nordfjord

  KOLS meistringstilbodet består både av indivduell oppfølging og gruppebasert opplæring og trening. Pårørande oppmodast om å delta.

 • 28.09 torsdag
  Spondylartritt (Bechtrew) - meistringskurs

  Revmatologisk avdeling i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) og brukarrepresentant arrangerer opplæring for dei som har Spondylartritt (Bechtrew).

 • 03.10 tysdag
  Tinnitus trinn 1 - meistringskurs

  Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

 • 04.10 onsdag
  Foreldresamling - for foreldre til barn med lett psykisk utviklingshemming

  Barneavdelinga i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) arrangerer ei samling for foreldre til barn som har lett psykisk utviklingshemming.

 • 17.10 tysdag
  Diabetes type-2, Nordfjord

  3-dagars meistringskurs for pasientar med diabetes type- 2 og deira pårørande. 17., 18. og 25. oktober 2017. Inga avgift for pårørande.

 • 23.10 måndag
  Hjarterehabilitering

  Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

 • 01.11 onsdag
  Osteoporose

  Helse Førde arrangerer opplæring for menneske med osteoporose. Målet er å gje informasjon om sjukdomen og behandling samt hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring.

 • 07.11 tysdag
  Tinnitus trinn 2 - meistringskurs

  Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

 • 14.11 tysdag
  Meistringskurs for kreftramma, Nordfjord

  Meistringskurset passar for alle kreftramma. Kurset passar både for deg som nyleg har fått diagnosen, og for deg som har levd med diagnosen ei stund (uavhengig av behandling eller ikkje behandling). Pårørande oppmodast om å delta.

 • 08.01 måndag
  Hjerterehabilitering

  Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

 • 08.02 torsdag
  Meistringskurs ved hjartesjukdom, videooverført mellom NSH, LSH og FSS

  Meistringskurs ved hjartesjukdom for pasientar og pårørande. Vi tilbyr kunnskap om kva ein sjølve kan gjere i forhold til kosthald, trening, medisinbruk og symptomvurdering.

 • 05.03 måndag
  Hjerterehabilitering

  Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.