Kva skjer før, under og etter behandling?

Nyhende

 • 22.03.2018
  Pasientar smitta med norovirus ved FSS

  Kring 20 pasientar er smitta av norovirus og ein kombinasjon av norovirus og influensa ved Førde sentralsjukehus (FSS). Det blir no sett i verk tiltak for hindre ytterlegare spreiinig.

 • 16.03.2018
  Ambulanserapporten er klar

  Styret i Helse Førde skal neste fredag handsame rapporten som blir grunnlaget for det vidare arbeidet med framtidas ambulanseløysingar i helseføretaket. Du som er interessert kan sjå rapporten allereie no.

 • 16.03.2018
  Styremøte 23. mars 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 23. mars. Møtet startar klokka09.30 og blir halde på psykiatrisk klinikk, avdeling Tronvik, Kyrkjebø.

 • 08.03.2018
  Takka av tre styremedlemer

  Helge Bryne, Liv Stave og Atle Hamar gjekk ut av styret i Helse Førde i vinter. Dei tre blei takka av i samband med siste styremøte. Også Børge Tvedt blei takka for jobben som konstituert administrerande frå mai i fjor.

 • 07.03.2018
  Ambulanserapport på høyring i mars

  Helse Førde har justert framdrifta for arbeidet med ein ny prehospital plan for føretaket. Meininga no er å sende rapporten etter første fase av arbeidet på høyring i slutten av mars.

 • 07.03.2018
  Sikringsnål ut, sensorteknologi inn

  Ei sikringsnål i nattskjorta blir framleis nytta for å hindre fall på sjukehus. No går Helse Førde og Høgskulen på Vestlandet saman om eit prosjekt for å erstatte sikringsnåla med sensorteknologi.

 • 02.03.2018
  Ny MR kan gje større utbygging

  Byggearbeidet rundt den nye MR-maskina ved Lærdal sjukehus startar om kort tid. No vurderer Helse Førde også å oppgradere varmesentralen i samband med arbeidet.

 • 02.03.2018
  11 millionar betre enn budsjett

  Det økonomiske resultatet 2017 for Helse Førde vart betre enn venta. Men Helse Førde er nøydd til å halde dei økonomiske tøylane minst like stramme i 2018.

 • 26.02.2018
  Helse Førde har fått ungdomsråd

  Fem engasjerte ungdommar har tatt plass i Helse Førdes nye ungdomsråd. Dei ønskjer å bli endå fleire, og oppmodar andre unge om å ta kontakt.

 • 22.02.2018
  Styremøte 1. mars 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde torsdag 1. mars. Møtet startar klokka 15.00 og blir halde på Scandic Sunnfjord Hotell, Storehagen 2, Førde.

 • 22.02.2018
  4 nye styremedlemer i Helse Førde

  Helse Førde har i dag fått fire nye styremedlemer av dei sju som er oppnemnd av eigar (Helse Vest).

 • 02.02.2018
  Øvingssenter i Bygg aust

  Eit senter for simulering og trening av ferdigheiter skal på plass i Bygg aust ved Førde sentralsjukehus. Den regionale gruppa som skal samordne opprettinga av slike senter i alle føretaka i Helse Vest, vitja sist veke Helse Førde.

 • 01.02.2018
  Framtida er digitale møte med helsetenesta

  - Alt om få år vil mange polikliniske konsultasjonar bli gjort digitalt, seier utviklingsdirektør Anne Kristin Kleiven i Helse Førde. Ti år fram i tid vil mange konsultasjonar bli råd å gjere ved å bruke e-helsetenester.

 • 29.01.2018
  Varden klar for Helse Førde

  I den grad Arve Varden vågar å komme med noko som liknar ei programerklæring før han tiltrer som toppsjef i Helse Førde, er det denne: - Eg vil prøve å vere ein lagspelar, så langt som råd.

 • 29.01.2018
  Tett ambulansetrafikk mellom sjukehusa

  Ambulansetenesta brukar store ressursar på å transportere pasientar mellom sjukehusa. Prosjektet som arbeider med ein ny plan for det prehospitale området i Helse Førde, ser no på om det er råd å utføre slik flytting av pasientar på andre måtar.

 • 19.01.2018
  Økonomien 2017: Betre enn frykta, verre enn planlagt

  I september teikna økonomidirektøren i Helse Førde eit dystert bilde.  Drastiske kutt måtte til for å berge årsresultatet. No ser dei førebelse rekneskapstala for 2017 betre ut enn frykta, men dei er framleis dårlegare enn budsjett.

 • 19.01.2018
  Styremøte 26. januar 2018

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 26. januar. Møter startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 15.01.2018
  Samla den akuttmedisinske kjeda

  Helse Førde starta det nye året med å arrangere akuttmedisinsk seminar. Mellom anna kom det fram at legevaktene må styrkast og at det er nødvendig med meir samhandling.

 • 10.01.2018
  Fleire fødde i 2017

  937 nye babyar kom til verda i Sogn og Fjordane i fjor. Dette er høgaste fødselstalet i Helse Førde sidan 2012.

 • 07.01.2018
  Styrka beredskap etter ras i Årdal

  Helse Førde har styrka den akuttmedisinske beredskapen i Indre Sogn i samband med rasstenginga på fylkesveg 53 i Årdal kommune. Frå laurdag kveld ligg det båt i beredskap på Årdalstangen.

 • 15.12.2017
  Budsjett 2018: vedtak etter seks timar

  Etter seks timar med orienteringar, spørsmål, meiningsutvekslingar og tautrekking vedtok styret i Helse Førde budsjettet for 2018. Budsjettet for 2018 blir dermed slik administrasjonen føreslo, men med eit tilleggspunkt i sjølve vedtaket.

 • 14.12.2017
  Rett transport gjev meir ressursar til behandling

  Betre planlegging av tilrettelagt transport av reiser for pasientar gjev Helse Førde eit innsparingspotensiale. Dette er pengar som kan nyttast til pasientbehandling.

 • 13.12.2017
  Endringar i gynekologitilbodet

  Budsjettframlegget for Helse Førde 2018 gjev rom for å oppretthalde dei aller fleste tilboda på lokalsjukehusa. Men det blir likevel ikkje dagar med gynekologisk poliklinikk ved sjukehusa på Eid og i Lærdal i delar av 2018.

 • 11.12.2017
  2018: Ambulansestrukturen uendra

  Ei breitt samansett prosjektgruppe skal i løpet av 2018 komme med framlegg til ny ambulansetruktur i Helse Førde. Medan dette arbeidet pågår skal det ikkje gjerast vesentlege endringar på området.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Sikrar helsetilbodet og planlagt utbygging

  I framlegget til 2018-budsjett legg Helse Førde opp til ei rekke endringar. Ved å omdisponere deler av midlane og tilpasse drifta til dagens behov, vil føretaket tilby eit helsetilbod om lag som i dag.

 • 08.12.2017
  Budsjettet: Ny MR på plass i Lærdal neste år

  Sjølv om det var venta, er nok mange indresogningar letta over Helse Førdes budsjettframlegg. Der går det klart fram at ny MR-maskin skal vere på plass i nytt tilbygg til Lærdal sjukehus i løpet av 2018.

 • 08.12.2017
  Dei skal lage ny ambulanseplan

  Prosjektgruppa som skal styre arbeidet med ny plan for det prehospitale området i Helse Førde er klar. - Vi er klar over at dette er ei teneste brukarane våre er opptekne av, seier prosjektleiar Trine Hunskår Vingsnes.

 • 08.12.2017
  Styremøte 15. desember 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 15. desember. Møtet startar klokka 09.00 og blir halde på Førde sentralsjukehus, møterom 4.

 • 06.12.2017
  Kjell Opseth til minne

  Kjell Opseth døydde søndag 3. desember, nær 82 år gammal.

 • 29.11.2017
  Omlegging av telefonsentralane i kveld

  Omlegging og oppdatering av telefonsentralane i Helse Førde gjer at telefonkapasiteten vert redusert i kveld, onsdag 29. november, mellom klokka 20 og 24. Alle behandlingsstadane i føretaket er omfatta av arbeidet.

 • 28.11.2017
  Vil samlokalisere DPS døgn i Førde

  Ei arbeidsgruppe tilrår at distriktpsykiatrisk senter (DPS) blir samlokalisert i nytt psykiatribygg i Førde. Det samla DPS-et får åtte psykosesenger, tre brukarstyrte senger, ei akuttseng og tolv intermediærsenger – til saman 24 senger.

 • 17.11.2017
  Styremøte 24. november 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 24. november. Møtet startar klokka 09.00 og er på Scandic Sunnfjord hotell, Storehagen 2, Førde.

 • 17.11.2017
  Går for mellombels båtambulanseløysing

  Administrasjonen rår styret i Helse Førde til å inngå ein mellombels avtale om båtambulanse for dei to neste åra i område sør. Då skal ein permanent, topp moderne båt vere på plass i Solund slik styret vedtok i fjor haust.

 • 08.11.2017
  Får folk i arbeid

  På litt over eitt år har personar som er med i jobbstøtteprosjektet ved Nordfjord psykiatrisenter (NPS) starta i jobb 38 gonger. Halvparten av deltakarane i prosjektet er no i vanleg løna arbeid.

 • 27.10.2017
  Arve Varden ny administrerande i Helse Førde

  Arve Varden (52) er tilsett som ny administrerande direktør i Helse Førde HF.

 • 26.10.2017
  Slik skal Nye Førde sjukehus bli

  Alle pasientane på sengepostane får einerom. Dette er ei av fleire tilrådingar når Nye Førde sjukehus no tek form. Planane i Helse Førde omfattar ei rekke endringar i høve dagens sentralsjukehus, og byggestart er planlagt i 2019.

 • 23.10.2017
  Sju søkarar til toppstillinga - her er lista

  Sju søkarar har meldt seg til stillinga som administrerande direktør i Helse Førde.

 • 20.10.2017
  Minneord Olav Bøyum

  Olav Bøyum gjekk bort 1. oktober 97 år gammal.

 • 20.10.2017
  Styremøte 27. oktober 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde fredag 27. oktober. Møtet startar klokka 08.30 og er på Førde sentralsjukehus, møterom 4, 2. etasje.

 • 20.10.2017
  Kvalitetsprisen 2017 til Kirsten Lerum Indrebø

  Stomisjukepleiar Kirsten Lerum Indrebø vart tildelt Kvalitetsprisen 2017 for sitt systematiske arbeidmed forbetring av kvaliteten på tenestene til stomiopererte pasientar.

 • 03.10.2017
  Tilsetjingsprosessen for ny administrerande direktør i Helse Førde

  Det er behov for meir tid for å sikre eit best mogeleg tilfang av søkjarar til den viktige stillinga som administrerande direktør for Helse Førde.

 • 27.09.2017
  Snakk med oss om kliniske studiar!

  Gjennom forsking får vi tilgang til ny kunnskap om kreftbehandling og kreftmedisin. Visste du at pasientane sjølv kan be om å få delta i kliniske legemiddelstudier, og på den måten få tilgang til ny og utprøvande behandling?

 • 26.09.2017
  Sjukepleie i framtidas Helse Førde

  Pasientgrunnlaget vårt er i endring, det medisinske faget er i endring, krava frå helsestyresmaktene endrar seg – Helse Førde kan ikkje møte framtida utan endring.

 • 18.09.2017
  Startar arbeidet med prehospital plan

  Styret i Helse Førde har avgjort å setje i gang arbeid med ein prehospital plan. Målet er å sikre innbyggjarane i Sogn og Fjordane gode prehospitale tenester.

 • 15.09.2017
  Doktorgrad på fødselsdagen

  Reidar Hjetland (61) forsvarte i dag si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane, og fekk dermed den fødselsdagsgåva han ønskte seg aller mest.

 • 15.09.2017
  Utvikling i talet på tilsette

  I media er representantar for legeforeininga i Helse Førde nyleg sitert på at talet tilsette i administrasjon har auka mykje sidan 2014, medan talet legespesialistar har gått ned. Leiinga i Helse Førde ser det no nødvendig å kommentere saka.

 • 13.09.2017
  Mot 25 millionar i minus

  Styret føreset at det vert arbeidd med å redusere kostnadene til Helse Førde så langt råd er inneverande år. Samstundes understreka styret at arbeidet må ha eit langsiktig perspektiv.

 • 06.09.2017
  Første disputas nokonsinne i Førde

  Fredag 15. september disputerer overlege og avdelingssjef Reidar Hjetland over si avhandling om flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane. Dette er første gong ein slik disputas er lagt til Førde, og seansen er open for alle interesserte.

 • 05.09.2017
  VRE-funn på kreftsengeposten

  Kreftavdelinga ved Førde sentralsjukehus har fått konstatert eit avgrensa VRE-utbrot, etter at det nyleg vart gjort uventa funn av vancomycinresistente entrokokkar (VRE) i ei urinprøve. Ingen pasientar er blitt sjuke av bakterien.

 • 05.09.2017
  Styremøte 12. september 2017

  Det blir halde styremøte i Helse Førde tysdag 12. september. Møtet startar klokka 10.30 og er på Nordfjord sjukehus, biblioteket.

Sjå fleire nyhende

Pasient og pårørandeopplæring

Kurs og arrangement

 • 10.4 tysdag
  Dagsamling om samhandlingsavvik - Nordfjord

  Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.

 • 13.4 fredag
  Dagsamling om samhandlingsavvik - Indre Sogn

  Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.

 • 17.4 tysdag
  Dagsamling om samhandlingsavvik - Sunnfjord og Ytre Sogn

  Det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar jamleg i kvar region, som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga.